Menu Zavrieť

Parlamentní shromáždění OBSE doporučuje, aby „byla zahájena veřejná diskuse o nesnášenlivosti vůči křesťanům a jejich diskriminaci a aby bylo zajištěno právo křesťanů plně se podílet na veřejném životě“ (12), aby „s ohledem na diskriminaci a nesnášenlivost vůči křesťanům byly posouzeny právní předpisy zúčastněných členských států včetně pracovního práva, rovnosti před zákonem, práva na svobodu projevu a shromažďování, zákonů vztahujících se k náboženským společnostem a práva na výhradu svědomí“ (13), a „vyzývá média, aby nešířila předsudky vůči křesťanům a bojovala proti negativním stereotypům“ (15), a „povzbuzuje křesťanské církve, aby se dále účastnily veřejného života a přispívaly k ochraně důstojnosti všech lidských bytostí, svobody a sociální soudržnosti“ (16).

Plné znění usnesení:

Usnesení o boji proti nesnášenlivosti vůči křesťanům a jejich diskriminaci v oblasti OBSE

1. Uznáváme, že dodržování lidských práv a základních svobod, demokracie a právního státu je jádrem všeobecného pojetí bezpečnosti OBSE.

2. Potvrzujeme, že projevy nesnášenlivosti a diskriminace představují hrozbu pro demokracii, a tudíž i pro celkovou bezpečnost v regionu OBSE i mimo něj.

3. Připomínáme, že se zúčastněné státy zavázaly zajistit na svém území a na území podléhajícím jejich jurisdikci dodržování lidských práv a základních svobod pro každého, a proto budou poskytovat všem osobám stejnou a účinnou ochranu práv.

4. Potvrzujeme nedotknutelnost práva jednotlivce vyznávat svou víru sám nebo v náboženské společnosti, v soukromí i ve veřejném životě a žít svobodně podle toho, co mu přikazuje svědomí.

5. Uznáváme pozitivní přínos křesťanů k sociální soudržnosti, k obohacení kultury a k diskusi o hodnotách v naší společnosti.

6. Oceňujeme práci, kterou v této oblasti vykonává Úřad pro demokratické instituce a lidská práva.

7. Oceňujeme úsilí osobního zástupce úřadujícího předsedy v boji proti rasismu, xenofobii a diskriminaci, a taktéž jeho zaměření na projevy nesnášenlivosti vůči křesťanům i vyznavačům ostatních náboženství a jejich diskriminace.

8. Odsuzujeme tyto projevy v jejich různých formách, a to jak ve východních, tak i v západních zemích OBSE.

Parlamentní shromáždění OBSE:

9. Rozhodlo navázat na práci započatou v roce 2009 při debatě odborníků u kulatého stolu o nesnášenlivosti vůči křesťanům a jejich diskriminaci, jež se konala 4. března 2009 ve Vídni;

10. Rozhodlo zintenzivnit úsilí v oblasti monitorování, výzkumu a propagace boje proti nesnášenlivosti a diskriminaci v celém regionu OBSE, což zahrnuje úsilí mimo jiné v oblastech, jako jsou školství, média, právní předpisy, prosazování práva a zločiny z nenávisti, a také úzce spolupracovat se zástupci křesťanských církví;

11. Rozhodlo zintenzivnit konzultace a spolupráci s osobním zástupcem úřadujícího předsedy na národní a mezinárodní úrovni;

12. Doporučuje, aby byla zahájena veřejná debata o nesnášenlivosti vůči křesťanům a jejich diskriminaci a bylo zajištěno právo křesťanů plně se podílet na veřejném životě;

13. Doporučuje s ohledem na diskriminaci a netoleranci vůči křesťanům, aby byly v zúčastněných členských státech posouzeny právní předpisy včetně pracovního práva, rovnosti před zákonem, práva na svobodu projevu a shromažďování a zákonů vztahujících se k náboženským společnostem a práva na výhradu svědomí;

14. Naléhavě žádá tureckou vládu, aby bez jakýchkoli podmínek či dalšího odkladu umožnila znovuotevření teologické školy ekumenického patriarchátu v Halki v souladu se závazkem vyplývajícím z Vídeňského dokumentu z roku 1989, potvrzujícím právo náboženských společností školit duchovní v příslušných institucích;

15. Vyzývá média, aby nešířila předsudky vůči křesťanům a bojovala proti negativním stereotypům;

16. Vybízí křesťanské církve, aby se nadále účastnily veřejného života a přispívaly k ochraně důstojnosti všech lidských bytosti, svobody a sociální soudržnosti.

zdroj: res claritatis