„Pane Bože môj, vypočuj moje modlitby a zachovaj verné ti stádo… Zachráň ho pred bezbožnou a pohanskou zlobou tých, čo sa ti rúhajú.“

Modlitba sv. Cyrila v hodine smrti i za Slovenský národ, dňa 14. februára 869 n. l. v roku 6377 od stvorenia sveta (Život sv. Konštantína – Cyrila kap. XVIII)

Úvod

Cieľom občianskeho združenia, OBČANIA ZA KRESŤANSKÉ HODNOTY A TRADÍCIE (OKHT) je šíriť tradičné kresťanské hodnoty a prirodzenú morálku. Chrániť náboženské cítenie kresťanov pred negatívnymi vplyvmi súčasnej multikultúrnej spoločnosti.


SV. PROKOP DIVOTVORCA

Svätý Prokop (+1053) bol pustovníkom a zakladateľom mníšskej komunity a kláštora s byzantskou, cyrilometodskou tradíciou, liturgiou a mníšskymi pravidlami. Žil z viery v Božie Slovo a pre svoj svätý život i smrť bol kanonizovaný. Vo svojom pôsobisku na Sázave (ČR) v mene Pána Ježiša uzdravoval a vyháňal démonov. Boh na jeho príhovor koná aj dnes.

Vysvetlenie obrázku: Sv. Prokop s cyrilometodským krížom je zjednotený s Ježišom Kristom, ktorý je Víťaz (grécky NIKA) a ktorý mu dal moc nad démonmi (tzv. negatívnymi duchovnými energiami).

Modlitba:

Pane Ježišu Kriste, ktorý si za mňa zomrel a za moje hriechy prelial svoju Krv, na mocný príhovor sv. Prokopa osloboď ma od démonickej závislosti… (napr. alkoholu, drog, hracích automatov, pornografie, homosexuality, cudzoložstva, onánie, astrológie, horoskopov, špiritizmu, mágie, veštenia a iných neopohanských pút) Amen.

Tuto modlitbu sa môžem modliť sám kdekoľvek je možné ju pomaly a uvedomelo opakovať a menovať len tu závislosť, ktorá sa mňa týka. Je potrebná viera, viera biblická, kristologická, viera živá, nie mŕtva viera, ani nie magická. Zakúsiš i ty zázrak a nebudeš diskutovať o existencii démonov či o Božej moci. Ty sám budeš mať skúsenosť s Božou mocou a Božou láskou.

Ježiš urobil všetko pre tvoju spásu a pre tvoju slobodu, ale krok musíš urobiť i ty. Prijať Ho, ako svojho osobného Spasiteľa a Pána a zrieknuť sa všetkých démonických závislostí.

Ukážka z knihy sv. Prokop divotvorca, strana 96-99

© 2011 OKHT – Občania za kresťanské hodnoty a tradície. Všetky práva vyhradené. Vytvorené v softvéri WordPress.