Menu Zavrieť

SVĚDECTVÍ JOHNA TODDA – bývalý slobodomurár

Jde o zkrácenou verzi v podobě článku, který jsem převzala z ww.adulam.cz. Na okraj podotýkám, že tento web byl někdy na podzim – snad na pechodnou dobu zrušen, je to škoda. Není právě povzbuzující číst podobné informace, jako jsou tady. Sourozenci slabší ve víře nech se radji živí tím pravým pokrmem od našeho Pána.
Svdectví Johna Todda -svobodní zednáři (slobodomurári), Iluminátoři
10. ledna 2008 bylo vloženo na ww.adulam.cz
Zde je výtežek z magnetofonového záznamu SVĚDECTVÍ JOHNA TODDA:
Pocházím z rodiny, které je připisováno, že do Spojených státu přinesla čarodějnictví. Od dětství mi bylo jak mojí matkou, tak ostatními učiteli čarodějnictví vštěpováno, abych se nikdy nepřibližoval ke křesťanum. říkali mi, abych se stránil zvlášť těch fanatiku, kterí věří Božímu slovu. Když mi bylo třináct, byl jsem přijat do tzv. „Nádvoří“. To je seminář, ve kterém se člověk pipravuje na kněžské povolání. O rok později jsem vstoupil mezi ,,zasvěcené kněze“.
Zasvěcovací ceremonie do čarodějnictví a do zednářství jsou totožné. K tomu patří i slavnostní slib mlčenlivosti. Na vojně jsem se přihlásil na šest let do Německa. V Německu jsem bral večer drogy. Šel jsem po Stuttgartu a viděl jednoho dustojníka, na kterého jsem se velmi hněval. Vytáhl jsem pistoli a zabil ho. V žádné armád nemají radost, když vojáci střílí na své dustojníky. Zavřeli mne proto do vezení. Bylo mi řeceno, že budu v poutech prepraven zpět do USA. Na svoji obhajobu jsem nemohl uvést skoro nic a tak mohl soudce vynést snadno rozsudek. V této situaci jsem se obrátil na své příbuzné v USA. Moje pestounka je velmi proslulá čarodějnice. Prosil jsem ji o pomoc. Myslel jsem si jen, že se spojí s dalšími čarodějnicemi, zasednou a budou vyslovovat kletbu nad lidmi, kterí mne zde odsoudili. Ti ale znova prošli má fakta a potom řekli, že jsem docela milý mládenec a že mne prohlašují za nevinného.Takové věci se dějí často. Tři dny na to se otevřely dveře mé cely a tím se zmenil muj život. Místo soudu jsem byl s poctami propustěn z armády USA.
Do posudku neuvedli žádný duvod. Vedel jsem pouze, že moje materiály vojenského soudu byly zničeny.sená Zbývající údaje o mé osobe byly uloženy jako „přísne tajné“ na místo, kam se žádný běžný človek nedostane. Jediným duvodem k tomu bylo to, že jeden americký senátor řekl lidem, ze to tak mají udělat.Nastoupil jsem do letadla. Během osmihodinového letu jsem si lámal hlavu, co to mohlo být za kouzlo, které mne tak rychle dostalo z vězení. Cílem mé cesty bylo Ohio. Chtěl jsem navštívit svou matku. I ona byla čarodějnice. Zeptal jsem se jí, co se vlastně dělo. Místo odpovědi mi dala obálku s 2000 dolary a letenku do New Yorku. Odletěl jsem. Bylo to čím dál záhadnjší. Když jsem v New Yorku vystoupil z letadla, setkal jsem se s mužem, jehož tvář jsem znal z mnoha čarodjných knih. Jmenoval se Dr. Raimond Butler. Byl tehdy vedoucím antropologického oddlení Kolumbijské univerzity. Vzal mě k sobě domu. Nejdříve odbourával všechny moje pedstavy, které jsem měl do té doby o čarodjnictví. Něco jsem se od něj naučil a sel jsem dál do Marylandu, kde jsem se naučil jestě více. Učení jsem zakončil až v Kalifornii a odešel do Koloráda. Tam jsem prošel zasvěcovací ceremonii a stal jsem se čarodějem 6. stupně. Tím jsem se stal i členem „Velké rady druidu“. Během mé výchovy mě učili dějiny této organizace, jaké cíle měla a čeho chce dosáhnout. V roce 1972 jsem předsedal jednomu shromáždění v San Antoniu. Přišel tam pracovník amerického ministerstva zahraničních věcí a přinesl obálku zapečetěnou tímto ministerstvem. Byla to státní pečeť USA. Ten muž položil obálku a zmizel. Dr. Butler ji vzal, rozlomil pečeť a vyjmul z ní šest dopisu. Všechny byly opateny voskovou pečetí, na které byla pyramida. Na zadní straně jednodolarové bankovky jsou obě tyto pečetě Spojených státu. Dole je napsáno ‚Nový řád‘. Pečeť byla vytvořena v Londýne z nařízení rodiny Rothschildovy. Tato rodina je hlavou organizace, do které jsem byl uveden v Kolorádu. Patří k ní všechny čarodjnické krouzky a okultní bratrstva. Okultní je na tom pouze náboženství, nikoli organizace sama. V této organizaci se mohou setkávat svobodní zednáři, členové jiných okultních sdružení a komunisté. Tato organizace je velmi rozšířena. Je to luciferovská organizace. Co je na tom okultní, to lze poznat na jednotlivých knězích. Ostatní činnost je politická. Jde o finance a člověk tuší, že jde o to, vytvořit jednotnou světovou vládu. Tato organizace učiní všechno, aby tuto světovou vládu nastolila. Tato skupina se nazývá „Iluminátoři“. Čarodějové tento výraz slyší neradi. Když člověk toto slovo  Iluminátoři“ mezi čaroději pouze vysloví, riskuje svou hlavu. To slovo znamená světlonos – Lucifer. Ta pyramida ukazuje strukturu Iluminátoru. Skládá se z jednotlivých kvádru. Nejvyšší blok pedstavuje ‚Radu třinácti“. Další kvádr ztlesňuje „Radu třiatřiceti“. To jsou nejvyšší svobodní zednáři na světe. Pak je „Rada pěti set“. To je celý světový bankovní systém. Sem patří jestě ruzné další organizace. Ve spodní části pyramidy vidíme humanismus. To je výzva Iluminátoru k boji, která se odvolává na 1. Kor 13, kde se krome jiného říká, že láska všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá a všechno vydrží. Iluminátoři tímto veršem pusobí na lidi. Když někdo káže proti hříchu, ihned argumentují, že to není v lásce a citují 1. Kor 13. Tato generace je totálně zamořena tímto jedem, který Iluminátoři používají pouze k tomu, aby se i zvrhlosti snášely, trpěly a byly milovány. Vrchol pyramidy, představuje Rothschildovu rodinu. Považují ji za božstvo v lidské podobě. Jejich slovo je pro Iluminátory zákonem. Když něco řeknou, pak je to jako pro nás slovo apoštola Petra nebo Pavla slovo Boží. Oko na vrcholu pyramidy je Lucifer. On je ten vedoucí duch, to vnitřní vedení. Vím, že Rothschildova rodina je v osobním spojení s ďáblem a že s ním mluví. Já osobně jsem v jejich vile byl a zažil jsem to. Iluminátoři (světlonosi, luciferové) jsou satanistický tajný řád. Založil jej satanista Adam Weishaupt, židovský konvertita a katolický profesor teologie v Ingolstadtu 1. kvtna 1776 (nar.1748, zesnul 1830) (Upřesuji: Weishaupt, rozený Zid, který konvertoval na katolictví, stal se knzem, ale pak na výzvu tehdy nově organizovaného domu Rothschild, odpadl od Krista a organizoval Ilumináty.). Od té doby se slaví 1. máj jako nejvyšší svátek ve všech organizacích Iluminátoru ve všech zemích. Typicky satanským zpusobem se Iluminátori snaží napodobit Kristuv plán spasení. Chtějí přinést lidstvu pokoj pod jednotnou světovou vládou. Na konci je však totální závislost a zotročení lidstva pod jedinou vládou Iluminátoru. Bůh má být satanem sesazen z trůnu.Aby byl svět pipraven pro provedení tohoto plánu, musí být nejprve uveden do chaosu, který chtějí
Iluminátori dosáhnout pomocí kulturních, politických, hospodáských, rasových a nábozenských protiklad, násilnými nepokoji, vzpourami a terorem a také rozpoutáním pokud možno rozsáhlých válečných konflikt. Nepokoje a válka povedou k úplnému vyčerpání všech zúčastnných stran, pinesou zhroucení hospodáství, nenávist i uvnitř rodin a rozpad – destrukce morálky, zvlást prostednictvím mládeze. Lidstvo má ztratit všechny zábrany, aby bylo pipraveno pro chystanou „záchranu“. Tito lidé dokonce kalkulují při přechodu k jednotnému, světovému systému se třetí světovou válkou.Povazují ji za třetí „príchod“ nezbytný pro vznik luciferovy vlády. To je tedy úžasný kníže pokoje, když nejprve potřebuje válku, v níž budou muset zahynout milióny lidí, aby pak mohl uvést lidstvo do věčného pokoje; což se dnes jiz Iluminátori nestydí nazývat Tisíciletým královstvím. Všechny príkazy, které Iluminátori od něj pijímají, jsou uskutečňovány. Uctívání a vzývání Lucifera přinásí lidem bohatství, jenže současně ztrácejí vlastní vliv a dostávají se do otroctví satana, takze jsou pipraveni vykonat, co on řekne, ať  už je to dobré ci zlé. Jen tak se dá vysvtlit, ze lidé smýslejí soucasn kapitalisticky i komunisticky, ze západ investuje obrovské cástky do komunistických zemí, takze ty se mohou lépe vyzbrojit. Uz Lenin ekl: „Západ nám jestě dodá provaz, na kterém ho jednou pověsíme.“Existují stovky klubu, které byly založeny svobodnými zednáři, aby v ruzných oblastech mohly vykonávat svuj vliv. Je to např. Lionský klub, Rotary-Klub (pozn. pekl. pedsedou Rotary-Klubu v CSR ped jeho zákazem v roce 1948 byl otec V. Havla, který byl také předsedou křesťanské mládežnické organizace YMCA), Lóže hledaču stezky, Maltézský řád, Johanité, a další. Jsou v nich zastoupena nejruznější povolání včetně duchovních. Mají dvojí druh písemností. Jedny jsou pro veřejnost, kde jsou zastřeny jakékoli historické souvislosti, druhé jsou tajná, interní písma, která smí číst pouze vyšší a slibem mlčení zavázaní svobodní zednáři. Tyto kluby podporují finančne křesťanská sdružení a akce a tím činí křesťanství závislým. Sama Světová rada církví vznikla za přispění 1 milionu dolaru od Rockefellerovy nadace. Na to jsou rovněž navázány ekumeny v jednotlivých zemích. Ty jsou ovšem skrz naskrz antikristovské svobodnozednářské. Na národní ekumeny jsou navázána téměř všechna společenství věřících, pokud nespadají přímo pod Světovou radu církví. John Todd řekl jednou dokonce v jednom interview, že národní ekumeny tvoří dokonce jeden blok v té pyramid, bez kterého by Iluminátoři nemohli pracovat. Dnes celá ta věc pokročila ale tak ďaleko, že veškeré ekumeny jsou rybářskou sítí Iluminátoru, do které jsou chytáni křesťané v milionech.
Sedli jsme tedy na zasedání rady a oteveli jsme ty dopisy. Pátý dopis obsahoval jakýsi osmiletý plán. Začínal rokem 1973. Tihle lidé ví, že do konce roku 1980 budou mít svět pod svou kontrolou. (L: to se jim nepovedlo, Buh tento příchod Antikrista zbrzdil.) Šestý dopis byl psán čarodějskou řecí. ‚Právě jsme nalezli Luciferova syna, který má přijít na zem a nastolit pokoj.‘ Tím chtějí říci, že člověk s ohromnou silou ztělesní syna Luciferova. Svou mocí bude schopen nastolit světový mír. řekli, kdo to má být, ozřejmili jeho puvod a co všechno bude činit. TÝDEN PEDTÍM, NEZ JSEM SE OBRÁTIL, SETKAL JSEM SE S JEDNÍM BAPTISTICKÝM KAZATELEM v jednom z okultních krámku, které jsme v San Antoniu provozovali. Objevil se tam proto, že pistihl svou dceru, jak ve svém pokoji provozuje čarodějnictví. Zjistil, že ve škole byla zasvěcena v jednom čarodjnickém krouzku. To není nic neobvyklého. Moje manželka byla k čarodějnictví pivedena ve škole prostednictvím jednoho učitele. V posledních letech jsme zjistili, že 90 az 95 % těch, kteří se upsali čarodějnictví, k tomu přišlo v nižších třídách na škole. Tento baptistický kazatel přišel do našeho krámku s okultními věcmi a ptal se na muže jménem Lance. Bylo to mé čarodějnické jméno, kterým jsem byl „pokřtěn“ a uveden do prvního stupně čarodějnictví. Začal hned vydávat svědectví o Ježísi Kristu. Rozčílilo mě to a řekl jsem mu, aby zmizel a proklel jsem ho, jak by to udělal každý správný čaroděj, kdyby mu někdo svědcil o Ježísi Kristu. „Aha, už rozumím,“ řekl, „Skutky 16,16 praví, že čarodjové jsou posedlí démony a od nich získávají svou sílu. Vím, že mne démoni nemohou mít rádi. Abych jim dal poznat, že je také nemám vubec rád, svazuji je a přikazuji démonum, aby už s tebou nikdy nebyli ve spojení. Lámu tu moc, kterou získávás skrze čarování. Jménem Ježíše ti přikazuji, abys nenašel žádné potěšení, dokud budeš sloužit satanovi.“ Poté odešel. Myslel jsem si, že ten člověk byl trochu pomatený. Podivuhodné je, že takto smýšlí i někteří křesťané. On ale věděl, co dělá. John Todd dále popisuje, že od té doby ztratil pokoj. Bloudil celé dny sem tam, až po několika zastaveních našel ten pravý pokoj v Ježíši a přisla i síla od Pána žít nový život. 

Čarodějnictví jako náboženství

Když jsou rozpory uvnitř kesťanského společenství, diskutuje se. V čarodjnictví se navzájem zabíjejí. Tradicionalisté ví, že budou odměněni od božstev, V nižších kruzích se totiž jest ví na božstva, zatímco ve vyšších čarodějnických kruzích se věří na jediného boha a tím je Lucifer. říkáme proto křesťanum:
‚Vlastníte-li knihy o řecké mythologii, máte doma ve skutečnosti náboženské knihy o čarodjnictví.‘ Takové knihy by měly zmizet. Čarodějové věří v tato božstva právě tak, jako my křesťané v Ježíše. Mezi sebou nikdy neužívají výrazu „čaroděj“ nebo „čarodějnice“, to je jen pro veřejnost. Užívají slova kněz.
Nemluví se o „čarováni“, nýbrž o „moci“ nebo „síle“, Hlavní aktivita čarodějného kněžstva spočívá v konání náboženských rituálu. Obyčejná čarodějnice vyslovuje nad někým kletby. Když jsem byl jestě v čarodějnictví, myslel jsem si o sobě, že jsem výborný čaroděj. Jediný problém je, že v čarodějnictví se učí, aby se člověk neptal, proč co funguje, jen když to funguje. Dnes už vím, proč jsem byl vyučován, abych všechno přijímal bezvýhradně. Zde totiž konají práci démoni. To hlavní je ovládat druhé lidi tak, aby se pak podřídili vaší vuli. To je smysl a účel takové kletby nebo zaříkávání.

Čarodějnická znamení a symboly
Podle čeho poznat čaroděje nebo čarodějnici? Oni sami se mezi sebou poznají podle očí. Existují také sperky, které carodjové nosí, aby pitahovaly démony. Hloupé ale dnes je, ze i kesané nosí módní ozdoby. Proto se podle tohoto znaku nedají čarodějové rozlišit. Čarodějové vyrobili tyto symboly na pokyn od démonu. Duležitým symbolem je pěticípá hvězda (pentagram). Ale jest horší je Davidova hvězda, nazývaná také hexagram. Kozel je symbolem ďábla. Oblíbené znamení je také jednorožec. Znamená spoléhání na satana ve finančních otázkách. Toto znamení nosí i tisíce křesťanu. Jiný symbol pochází z Egypta. Je to kříz se smyčkou, který znamená vyzývání egyptského boha slunce Ra. Další symbol je srpek msíce s hvzdou. Ten nosí knězí zasvcení do čarodějného kultu. Lidé, kteří mají tyto (a jest další zde neuvedené) symboly doma nebo je nosí jako šperk kolem krku, nenacházejí pokoj a nemohou vést vítězný život. Ped nedávnem prohlásila jedna známá televizní hvězda, že není fair, když je homosexuálním čarodějnicím zakázáno vstupovat do kněžské služby. Je to zkušená čarodějnice a spolu se svou přítelkyní, rockovou zpěvačkou, patří do jednoho čarodějnického kroužku v Hollywoodu. Po třech měsících měl tento kroužek 200 000 členu. Na znamení nosí všechny homosexuální čarodějnice šesticípou hvězdu. Křesťané a čarodějnický kult
Ve Washingtonu, hlavním mstě USA, jsou téměř na každé veřejné budově okultní symboly. Existuje jeden kostel, který patří křesťanským čarodějěm. Říká se mu Ecksteinova katedrála. Bězným symbolem je znamení Iluminátoru – pyramida. Iluminátori mají ve Phoenixu (Arizona) katedrálu postavenou za mnoho milionu dolaru. Jejich bohoslužby se tu konají pouze dvakrát ročně. Přicházejí sem pak křesťanstí čarodějové ze všech koutu USA. S penězi Iluminátoru se setkáváme všude. Mým úkolem napíklad bylo podepisovat ruzné šeky. Byly to šeky na statisíce i miliony dolar. Polovina šeku šla na politiku, druhá na křesťanské církve. Ve dvou charismatických sborech jsem pomáhal začít něco nového – byla to křesťanská rocková hudba. Jeden ze sboru, které s tím začaly, dostal během dvou let 8 milion dolaru na útratu. Ty peníze přišly od Iluminátoru, aby se tato hudební práce mohla rozhýbat. Jaký je vztah rockové hudby a křesťanství? Když se obrátí čaroděj nebo čarodějnice, je zbytečné, aby jim kazatel něco říkal o rockové hudbě. Spíš oni mají kazatelum co říci. Když jsem se obrátil, spálil jsem okultní věci a zničil jsem i veškeré desky s rockovou hudbou. Na pocátku 70. let jsem zprostedkovával koncerty, a tak jsem znal všechny rockové kapely z USA. Žil jsem proto v Los Angeles, abych byl nablízku hercum i hudebníkum a mohl s nimi být  neustále v kontaktu. To bylo tehdy moje hlavní poslání. Znali jsme tak i všechny slavné televizní hvězdy. Nebyl jediný večer, kdy by nevystupovala nějaká hvězda, kterou bych byl předtím nezasvětil čarodějnictví.Hodně jsme se osobně sdíleli. Když si je člověk vezme stranou, dozví se, jak vlastně tu hudbu dostávají. Skládají ji, když jsou na drogách. Jiní dělají transcendentální meditaci nebo mají v oblibě automatické psaní při seanci. Většina z nich, pokud již sami nejsou čaroději, chodí ke „knězi“ (tj. čaroději). Toho prosí o zcela konkrétní ceremonii v čarodějném kroužku, aby jejich hudba byla provázena ‚mocí a silou‘. Ze slov Johna Todda vysvítá, že i televizní programy jsou ovlivněny satanisty, aby i touto cestou pusobili na duše lidí. Jsou si jisti , že tímto zpusobem změní vědomí človka. A jak už se změnilo! Pročpak bylo dříve křesťanum známo, že je hříchem sledovat filmy? Dneska už to nevědí. Jejich vědomí se natočilo do neduchovního směru. Proč kdysi psaly všechny církevní časopisy proti kinu, televizi, tanci, apod. a to s plným přesvdčením? Protože věděli, že je to satanuv zpusob. Dneska už proti tomu nepíšou. Jsou přesvědčeni o opaku a označují za fanatiky ty, kteří píší proti tomu a drží se od toho dál. Co se stalo? Sledováním televize a posloucháním rockové. ale i jiné světské hudby, se jejich vdomí pomalu, ale jistě změnilo, aniž by si toho všimli. Satan je u cíle. Jsou očarováni.
O této nenápadné a záludné postupné přeměně vědomí ďábel úplně přesnř ví. Proto „církev“ dostává milionové částky na podporu křesťanské rockové hudby. Proto je lidem prostřednictvím televize dodávána celá ta satanská hruza. Kolik lidí už jsem slyšel říkat, že jim dříve televize připadala úplně strašná, ale že teď si už na to zvykli. Zvykli? Jejich vdomí se proměnilo, svědomí je mrtvé a duchovní anténa ztratila spojení nahoru, a to proto, že se kvuli televizi pipojila na anténu démonu a satanistu. To je dnešní situace a nemoc křesťanství. Dnes jsou dokonce pastýři, kteří vám poradí, že máte špatné svědomí donést pod kříž a nechat se od něj Ježísem osvobodit. Jenže hřích zustává hříchem. V tom smyslu Písma. Proto Boží slovo tak často durazně ukazuje na dodržení Jeho přikázání. Proto máme obnovením své mysli zkoušet, jaká je plná Boží vule (ím 12,2). Kdo nevidí tyto souvislosti, nepoznal smysl Božího slova. Je proto nesmírně duležité, abychom se odřekli celého neduchovního a satanského díla temnosti, aby se naše vědomí znova duchovně mobilizovalo a rostla naše víra. Nové stvoření, které tak vznikne, už nebude ovládáno mocí temnosti. Mít správné duchovní smýšlení je to nejduležitější na cestě následování Ježíše. Většina křesťanských církví nemá nic proti tzv. bílé magii. Metodisté mají dokonce skupinu, která praktikuje bílou magii. Existuje dokonce čarodějnická příručka pro křesťany, kteří chtějí provádět čarodějné praktiky a myslí si, že i přesto mohou zustat křesťany. Vedoucím křesťanským čarodějem je metodistický pastor v Chicagu. Píše traktáty pro křesťany, kteří chětjí proniknout do čarodějnictví, ale kladou si otázku, zda potom nepujdou do pekla. Ve svých traktátech nejprve boří pedstavy o existenci pekla a ďábla a pak je uvádí do čarodějnictví. Z metodistické církve vznikla i Světová rada církví, která je vybudována zcela satanským zpusobem a financována přes OSN z nejvyšších kruhu Iluminátoru. Metodistická církev je od svého vzniku církví s ekumenickým duchem. Metodistický kazatel Fritz Harriefeld kázal v Hamburku toto: „Tvrdím z tohoto místa zcela jasně: Z Nového zákona nevyplývá vubec žádný duvod, proč bychom měli považovat za hřích mimomanželský pohlavní styk, a už je to před manželstvím nebo mimo manželství, jestliže je tento vztah svobodným sjednocením dvou lidí, kteří si chtějí pomoci. To platí i pro homosexualitu.“ Pásek s kázáním byl zaslán metodistickému biskupovi Sticherovi, ale jeho reakce chybí. Harriefeld směl nicmén nadále psát  články do „Wort und Weg“ (Slovo a cesta), kde dokonce v čísle 43/83 podporuje kremaci. V Londýně oddal metodistický kazatel Michael Fielding lesbický pár se zduvodněním: „Moje církev se staví k homosexualitě liberálně.“ (Süddeutsche Zeitung, 19.7.83). Pracovní skupina metodistické církve Spojeného království došla 10.6.82 k tomuto závěru: „Musíme dnes vzít vážně v úvahu, že homosexualita je částí Božího stvořitelského díla. …Proto se kesané mohou rozhodovat pro homosexuální vztahy, (Diakrisis 9/82). Jako čaroděj jsem vystoupil až do těch nejvyšších kruhu. Měl jsem tak pod sebou nejen čarodějnické kroužky, ale také satanovy církve. Satanistu přibývá, ale nejsou tak rozšířeni jako čarodějnické kroužky. Pouze bývalí křesťané se stávají členy u satanistu. Pro lepší pochopení si přečtěte 2 Pt 2,20.21 a Mt 12,43-45. Na základ těchto biblických míst, aď si každý sám spočítá, co muze být z dnešních křesťanu, jestliže tak pohrdají Boží milostí.

Politika a čarodějnictví

V jednom novinovém článku Jimmy Carter prohlásil, že je znovuzrozený. Tento výraz však najdeme i u čaroděju a u svobodných zednářu. Člověk se narodí v těle a pak se znovuzrodí. V tomto článku J. Carter neřekl, ve které skupině se znovuzrodil. Když se zeptáte nějakého vrchního čaroděje, kdo je nejmocnjší čarodějnice na světe, tak dostanete tuto odpověď: Ruth Carter-Stapelton, sestra prezidenta Jimmyho Cartera. Nevím, zda Carter patří ke svobodným zednářum či ne. Když je člověk ve Spojených státech politikem, pak je obyčejně svobodným zednářem, protože tím vstoupí do politických kruhu. Od Wilsona, který byl prezidentem za 1. světové války, nebyl prezident, který by nepatřil k Iluminátorum. Kromě Eisenhowera, který k nim nepatil, ale byl jimi řízen. Jednoho prezidenta museli zabít (tj. Kennedyho) a jednoho z jeho úřadu odstranit (tj. Forda), protože je nechtěli poslouchat. Navenek máme snad vládu a parlament, senátory a kongresmany, atď. Ale prosaďte nějaký zákon bez toho, že by se o tom lidé něco více dozvěděli, dokáží to. Byl přijat zákon o výjimečném stavu a nikdo nevděl, že by se to předem v parlamentu projednávalo. Vím o čtyřech zákonech, které byly navrženy jedním z členu „rady 13“ a které jsou pipraveny k odsouhlasení. Na světě existuje asi 5000 lidí, kteří mají hlubší znalost o Iluminátorech. Pracují pro ně milióny lidí. PODOBNĚ JE TO SE SVOBODNÝMI ZEDNÁŘI. JEN TI, KTEŘÍ PATŘÍ K „RADĚ 33“ ZNAJÍ ZÁKLADNÍ VNITŘNÍ PRINCIPY. Ostatní toto rozpoznání nemají. Soukromé organizace, které patí k Iluminátorum, užívají čarodějnická znamení ve svých názvech nebo značkách, aby ostatní čarodějové věděli, kde mají nakupovat. Napíklad velkoprodejna „Selfway‘. To velké „S“ je zvláštní znamení pro čarodějnice. Je téměř NEmozné NEnakupovat u Iluminátoru. Kdyby se tomu chtěl člověk bránit, musel by se vzdát např. jezdění autem, protože všechen benzín, na který jezdíme, pochází od Iluminátoru. Patří jim každá větší společnost na světě, která je výrobcem benzínu. Velké zásilkové služby v USA patří Iluminátorum. Devadesát procent velkých obchodních domu, zvlášť s názvem ‚Gold Circle‘ patří jednomu muži, který se jmenuje Lazarus a je z Kolumba (Ohio). Je jedním z největších Iluminátoru. Je tedy nemožné nenakupovat od Iluminátoru. Patří jim i největší sklady potravin. Buďte rádi, že vubec muzete kupovat, i když je to od Iluminátoru. Uvažuje se o tom, že by všechny elektronické prodejní pokladny byly napojeny na obří počítač v Dallasu (Texas). Tomu počítači se říká také „šelma“. Je propojen se dvěma dalšími velkými počítači v Bruselu a v Amsterodamu, které mají stejnou přezdívku. Celý bezpečnostní systém a národní garda jsou rovněž napojeny na počítač v Dallasu. Je zde tedy budován veliký systém. Domnívám se, že údaje občanky a šekové knížky, které dnes nosíme u sebe, budou muset být vloženy do takového počítače, aby člověk mohl nakupovat nebo prodávat. V šedesátých letech probíhal v New Yorku boj mezi mafií a Iluminátory. Mafie tento boj prohrála. Mnoho z jejích vudcu bylo buď zabito nebo donuceno opustit místo. Od té doby přijímá i mafie rozkazy od Iluminátoru. Od té doby co spolu vzájemne spolupracují, mafie značne zbohatla a má i velikou ochranu. Kdo sledoval aféru mafie v novinách, zjistil, že celá struktura se dá odkrýt jen do určité výše. PAK PIJDE ÚROVEŇ, DO KTERÉ UŽ NEVIDÍ ŽÁDNÝ KRIMINÁLNÍ ÚŘAD, ŽÁDNÁ JUSTICE, ANI NIŽŠÍ STUPNĚ ILUMINÁTORU. Takže proč museli někteří zemřít, kdo to nařídil, odkud přišly rozkazy, to ví jen několik nejvýše postavených svobodných zednářu. Jen částecně je možné to pochopit ze souvislostí tohoto svědectví a z některých dalších knih. Kdyby to celé vyšlo na světlo, byl by celý svět postaven na hlavu a státníci, kteří přísahali věrnost před Bohem, by byli odhaleni jako zločinecká, spiklenecká satanova struktura. Je prokázáno, že dnes všichni, od amerických prezidentu přes britskou královskou rodinu až po bankovní, obchodní, prumyslové a politické spičky, tvoří jednotnou antikristovskou strukturu, která je typická pro poslední časy.
Tady je zpráva z deníku:
Nekonečná odhalení o mafii. (Kdo jsou nedotknutelní v pozadí?) ím (DPA). Výmluvnost v Itálii zatčeného bosa mafie Tommaso Buscettry nebere konce. Denne se objevují nová odhalení o předních mafiánech, organizační struktuře a zahraničních stycích organizovaného zločinu, která umožňují pohled na prostředky „ctihodné společnosti“. Od Buscettovy výpovědi proběhlo v Itálii přes 60 zatčení. Mezitím otevřeně vypovídali také další zatčení mafiáni. Všetrovatele teď zajímá především otázka, kdo jsou „nedotknutelní“ – politický „mozek“ mafie. Buscetta k tomu vypovídal zatím jen nepřímo, neboď tvrdí, že je přílis malá ryba na to, aby znal tuto „třetí rovinu“. Buscettovy výpovědi ukazují, že „ctihodná společnost“ vytvořila nejmodernější organizační struktury a zároveň  si podržela vazby, převzaté z tradice rodinných klanú. „Ctihodným muzm“ slouzí pisluhovaci, aby provádli jejich nelegální obchody.
„Druhou rovinou“ struktury mafie je „nadprovinční komise“, která pracuje přísně tajně a k níž patří mafiáni vedoucí urcitou oblast. Zřejmě tato komise deseti rozhoduje o vrazdách „zrádcu“ nebo odprcu mafie v justici a policii. Aby nevznikala slabá místa, urcují se k tomu pro tento úcel vytvořená komanda zabijáku, aniz by o tom místní „rodina“ něco věděla.Vysetovatelé jsou pesvdceni, ze nad těmito dvěma rovinami existuje „třetí rovina“, na níz se sbíhají nitky mafiánských machinací: V té mohou být zapojeny dosud zcela neznámé osoby také z politických kruhu. Píkazy k vrazdám politiku prostednictvím mafie picházejí i z politických kruhu, vypověděl Buscetta.Tolik zpráva.
Asi nikdo nemyslí, ze by korupcní aféry, v nichz jsou namoceni politici, byly výjimkou. Výjimkou jsou snad jen proto, ze některé z nich byly odhaleny pouze cástecně. Iluminátoři vykupují a nicí celá vydání knih, které odhalují jejich zlocinnou strukturu, takze jsou pak tyto knihy povazovány za vyprodané. (L: podobně nap. knihy Rebecy Brownové) To se mi potvrdilo v knihkupectvích. Později se mi podailo získat některé knihy tohoto druhu jiným zpusobem.
JOHN TODD UZAVÍRÁ SVOJE SVDECTVÍ TÍM, ZE JE STÁLE V NEBEZPECÍ ZIVOTA, A ZE JIZ MNOZÍ, KTERÍ SE OBRÁTILI OD CAROVÁNÍ KE KRISTU BYLI ZAVRAZDNI.
Křesťané větsinou popírají spolupráci mezi satanisty a státem. Uz Jezís řekl: ,,Kdyz vás svět nenávidí, vězte, ze mne nenáviděl dříve. Kdybyste byli z tohoto svta, svět by miloval své.“ (Jan 15,18.19) ,,Svět vás nenávidí, protoze nejste ze světa, stejně jako já nejsem ze světa.“ (Jan 17,14.16) A i dalsí místa v Písmu svědcí o tom, ze tento svět je pod dáblovou vládou. A proto je to právě stát, kde se satan nejvíce roztahuje. Státní mocí byl Jezís ukřizován, Jan Křtitel sťat, Jakub sťat, Petr ukizován, Pavel sťat, atd.

Vlastní vytváření názoru

Pro křesťana je závazný názor Bible. Kdyz si zacneme dotvářet vlastní názory a nebo věříme tomu, jak uz jsem také casto slysel, ze musíme akceptovat také názory druhých, tak uz jsme vedle, aniz bychom si to uvědomili. Démonum se snadno daří, aby názory ovlivnili a inspirovali. Právě proto máme od Boha toto svaté písmo, pravdivé a pravdomluvné Bozí slovo. Slovo s neohranicenou zivotností, které vydrzí déle nez nebe a zem. Proto máme obnovením své mysli, na základě tohoto slova, pezkouset, jak je plná Bozí vule (Řím 12,2), a ne tvořit vlastní názory, natoz lehkomyslně přejímat názory druhých. Na mnoha příkladech je vidět, jak rychle mohou lidé své názory měnit. Měl bych se tedy řídit lidskými názory, a to navíc dnes, kdy je všechno natolik převrácené? Pezkoumejte někdy sami, jak casto se při bohosluzbě pedkládají a zdurazňují zaslíbení Bible, bez jakékoli zmínky o podmínkách jejich splnění. Pitom téměř kazdé zaslíbení má své podmínky. Nemyslís, ze je tu něco pekrouceno, aby se to líbilo lidem?
Systém vlastního tvořeni názoru se zrodil v táboře Iluminátoru a přechází z OSN přes Unesco do skol jednotlivých zemí. Byl nejdulezitjsí podmínkou k tomu, aby mládez pestala být závislá na konvencních názorech a otevela se tak modernímu liberálnímu myslení podle hesla Iluminátoru: „Musíme lidem
vdechnout naseho ducha“. Pitom je právě pro mladé mezi 15-ti a 20-ti lety zvlásť dulezité, aby se drzeli rad rodic, protoze právě v tomto věku je velké riziko chyb, které uz nebude nikdy mozné úplně napravit. Muzeme se poucit i v přírodě, kde mláďata zijí az do urcitého stáří v úplné závislosti na dosplých. Podle dnesních zákonu mají rodice jen povinnosti a dětem a mládezi jsou dána jen práva. Byla doba, kdy mladiství mohli jednoduse vytáhnout z domova do ulic, provést jakoukoli lumpárnu a rodice museli platit. Takovými zákony a satanskými ucebními metodami byla protrzena ochranná hráz Bozího slova a tato generace byla zavedena o pěkný kus blíze k antikristovi a tím i ke zkáze. Kdyz dnes mluvíte s mladými a chcete jim říci o Bibli, ihned se odvolávají na své právo utvořit si vlastní názor. Tak hluboce vězí jed v srdcích této generace. Kdo chce změnit spolecnost, nepotebuje změnit systém, ale clověka. Proto je Nový světový řád vytvářen tak radikální změnou vědomí clověka. Z ní vychází vsechny změny poměru ve spolecnosti, politice, hospodářství, morálce a nábozenství. Vzdělávací systém podle Unesco je nejmocnějsím nástrojem, jak urcit myslení lidí a tím i budoucnost lidstva. Kdo kontroluje a ovlivnuje vzdělávání ve skolkách, ve skolách a na univerzitách, ten ovládne celý národ na dobu několika generací. Také SRN (Spolková republika Nmecko) je od roku 1951 clenem Unesco a tak je napojena na zednářskou OSN. OSN je v podstatě pokracováním Spolecnosti národu, která byla zalozena v roce 1919 z iniciativy svobodných zednářu. 28.- 30.6.1917 se totiz v Pařízi konal kongres svobodných zednářu. Na něm byly přijaty a schváleny hlavní zásady pro svaz národu. To byl skutecný zacátek zenevské Spolecnosti národu, z níz se později vytvoila OSN. U nás o tom víme jen málo, protoze vsechna klícová místa ve zpravodajství a v literatuře jsou obsazena zednáři. Ale OSN je výtvorem světového okultismu posledních dnu, je to největsí zednáská lóze světa. Unesco patří k OSN a je to mezinárodní kulturní instituce pro vzdlávání. K jejím pracovním oblastem patí mimo jiné sexuální výchova a ucení o vzniku světa.
Ve Spolkovém sněmu se neprojednávají zádné problematické zákony. John Todd nás uz na to upozornil. Na dukaz pravdivosti jeho tvrzení jsme vsichni zazili, jak celé zákony o skolství a vzdlávání nebyly ve Spolkovém sněmu vbec projednávány. Také noviny o nich nepsaly a pokud ano, tak z úplně spatného pohledu. Totéz se dnes dje znovu s oznacením těla, s císlem 666 a jeho významem. V celém Německu bychom nenasli politika, který zná pozadí a souvislosti tohoto problému a objasuje je veřejnosti. A takovým, kteří to snad dělají, se nevěří. Abychom viděli, jak daleko uz ta věc zasla a jak to vsechno tajemně probíhá, podívejme se na následující zprávu (Diagnose 8/84):
Císlo selmy
Úplnou evidenci lidí pomocí neviditelného informacního systému plánují americké banky a koncerny. Clenské státy EHS (od 90. let pejmenované na EU) se mají po úspěsné zkousce ihned připojit. Pod záminkou vytvoření bezhotovostního penězního systému mají být na základě zákona vsichni obcané oznaceni a nosit laserovou znacku na cele nebo na ruce. Plán byl (L: díky Bozímu milosrdenství!) odhalen poté, co banky v USA daly nové formuláře omylem do oběhu. Pocítacový systém, který má penězní oběh nahradit, vyzaduje, aby vsichni lidé mohli být identifikováni infracerveným snímacem. Osmnáct „vytetovaných“ kódových císlic má obsahovat dulezité údaje. První trojcíslí 666 je mezinárodní symbol, následuje kód zem a oblasti. Ostatní císla obsahují osobní údaje vcetně císla prukazu a sociální pojistky. Také v SRN se vyskytly obdobné formuláře. Tak v Hagenu ve Vestfálsku byl v roce 1982 pouzit formulář pro vystavení cestovního pasu, kde jedna otázka zněla: ‚Kam chcete dostat oznacení na pravou ruku nebo na celo?‘ Po pipomínkách byl formulá stazen. Poněvadz obdobná hlásení o císle 666 picházejí ze vsech cástí světa, nelze mluvit o náhodě. V Kanadě např. byla jedna kandidátka do vyssí funkce dotázána na své mínění o císle 666, a kdyz odpovědla negativně, byla odmítnuta. Te je zde ale otázka, kterou nelze obejít: Proc se v církvích a sborech nevaruje před tímto antikristovským systémem posledních dnu? Jedná se tu o pastýře, kteří pecují o blaho těch, kteří jsou jim sveřěni a za něz nesou zodpovědnost, aby jednou nebyli obzalováni? Nebo o falesné ucitele, o nichz bible říká, ze jich přijde mnoho v posledních casech? Stali se uz tak závislými, ze nemohou o těchto věcech mluvit? V kazdém případě tu něco nesouhlasí. Upozornil jsem totiz záměrně uz mnohokrát na některé věci, které se mají stát v posledních dnech a mohu říci, ze tito lidé nestojí o to, aby o tom něco věděli, a raději to povazují za bezvýznamné, nez aby ped tím varovali.

K zamyslení

Je jasné, ze kdyby to slo nadále tak, jako dosud, mohlo by jednou být v televizi zvěstováno evangelium naprosto duchovně a biblicky bezcenné. Kazdý by si měl uvědomit, ze televizní spolecnosti, v nichz, jak uz jsme slyseli od Johna Todda, jsou také z velké cásti Iluminátoři, nikdy nepřipustí, aby v televizi bylo zvěstováno evangelium, pokud by jestě mělo nějakou, teba nepatrnou duchovní hodnotu. Copak by toto evangelium mohlo mít nějakou cenu, kdyz je dábel spokojen s tím, ze se zvěstuje v jeho chrámu, v nejvíce satanistickém médiu vsech dob (L: psáno v case neexistence internetu)? Vzdy od pocátku světa nebyl zádný spinavějsí prostedek, nez je televize. Jejím prostřednictvím totiz probíhá mohutná satanizace dnesní generace, která je mnohem horsí, nez to, co se dělo v Sodomě a Gomoře. Z televize má satan pístup i do domácností a spolecenství věřících. A kazdý si muze ověřit, ze tato spolecenství více selhávají právě od té doby, kdy se objevila v domácnostech televize. Podle 2.Kor 6,14-18 není mozné, aby se Kristus a satan, světlo a temnota, chrám Bozí a chrám model, dělili o cokoli spolecného. Nemáte nikdy strach a báze při  pomyslení, ze se budete muset Bohu zodpovídat za to, ze jste svěřili jeho svaté evangelium televizi a tak jste zvěstovali svatého Boha v satanském chrámu? To nevíte, ze vsechny biblické nástroje potebné k bohosluzbě musely být nejprve posvěceny a směly se pouzívat výhradně jen k bohosluzbě? Nevíte, jak byl babylónský král potrestán, kdyz je pouzil k jinému úcelu? Nemáte strach, ze byste i v této souvislosti mohli uslyset: ,,Zvázil jsem a nalezen jsi lehký?“ A na otázku, zda snad chci mít na svědomí duse, které mohly na základ televizního penosu uvěřit, odpovídám: Zatím jsem nepotkal nikoho, koho by televize přivedla k pravdivé duchovní víře. Cím moderněji se evangelium zvěstuje, tím mensí je jeho duchovní hodnota. To by si měl kazdý promyslet. Kdyz jsem se doslechl o dohodě, ze ERF bude sířit evangelium i v televizi, pemýslel jsem, na jaké kompromisy musel asi ERF přistoupit. Krátce na to jsem se dozvěděl, ze od kvtna 1983 je první předseda ERF clenem v Lionském klubu. To je ale jen jeden případ z mnoha, které nevyjdou na světlo. Televize není nic jiného nez apokalyptický obraz. Dnes existují systémy propojení televize a pocítacových sítí a doplkové přístroje, které umozují zobrazování pocítacových informací na televizní obrazovce vcetně financních informací a výpis z konta. Pro zpětný přenos vasich pozadavěk se pouzívá telefon, takze je vytvořen úplný bezhotovostní financní systém, který muzete pouzívat z kesla v obývacím pokoji. K tomu dostanete osobní identifikacní kartu, v jejímz kódu je opět obsazeno trojcíslí 666. Tyto karty jsou ale jen nouzovým prostředkem, dají se totiz ztratit, pujcovat apod. Perfektní řesení je az oznacení těla. Po dokoncení tohoto systému to bude pesně tak, jak bylo prorokováno ve Zj. 13,14-18. Pak je také jasné, ze televize je tím mluvícím obrazem. Díky Bohu, ze jestě není přílis pozdě. Jestě se muzeme těchto věci zbavit, abychom neskoncili s těmi, kteří se obrazu klanějí. Ať si nikdo nenamlouvá, ze vědecké poznatky picházejí od Boha. A uz jsou to rakety, atomové bomby, televize nebo pocítace, vsechno je to soucástí satanismu posledních let, který přispívá ke zkáze lidstva a probíhá paralelně s morálním úpadkem dnesní generace. Ve Zj 13,2 se píse: „A drak (satan) dal selmě (státu) svou sílu i trn i velikou moc.“ Satan ví, ze má uz jen málo casu, ze svět uz je jen těsně před koncem. Proto bězí technika, ale i satanuv kult stále rychleji. Pocítace dnes mohou vykonávat milióny operací za sekundu. Na druhou stranu technika muze za to, ze nás les umírá, spodní vody jsou otrávené a désť je tak kyselý, ze nicí přírodu, takze lidstvo bude dříve nebo později zniceno. Tohle vsechno ale drak zamlcel, kdyz dal selmě svoji velikou moc. Něco je zde zcela zřetelné pro kazdého, kdo se nad tím zamýslí, ze totiz vsechny sbory a církve, které jsou soucástí Evangelické aliance a tím i národní ekumeny a mají od (L: německého) státu výhody nebo od něj jsou jakýmkoli zpusobem dotovány, nebudou v dusledku toho nikdy schopny před státem varovat. Nemohou se přece vozit na hřbetě selmy a soucasně před ní varovat. To by se totiz sami odsoudily. Zde jsme opět u toho, co uz jsem řekl, ze totiz stát a Kristova církev jsou naprosto neslucitelné.
Církev posledních cas, o níz se mluví ve Zj 6,11 az 7,9-17, která pijde z velkého souzení, to rozhodně nebude zádný zapsaný spolek, který „se vozí na hřbetu“ státu. Az jednou nebudou moci ti, kteří NEponesou znamení, prodávat ani kupovat, vytvoří se tato církev z jednotlivcu, kteří zustanou věrni ze vsech národu, jazyku, církví a sboru. Ti budou podobně jako pvodní novozákonní církev satanovi trnem v oku (coz bohuzel nelze říci o dnesních sborech), a proto budou opovrhováni, vylucováni a pronásledováni. Protoze se ale nebudou klanět obrazu (televize) a selmě a nepijmou oznacení na tělo (znamení selmy), dostane se jim veliké odměny. Budou zít a vládnout s Kristem tisíc let, protoze mu zachovali věrnost v nejtemnějsí hodině lidských djin (Zj 20,4). Proto je beránek bude pást a povede je k pramenum zivých vod a Buh jim setře kazdou slzu z ocí (Zj 1,17). Halelujah. Vím, ze církev poslední doby nebude zádná organizace, ale duchovní organismus podobný pvodní církvi, který bude zít spíse v koncentracních táborech, nez ve dnesních tak modern zaízených sborových domech.A uz tak nebo tak, od tohoto světa nemuzeme nic dobrého ocekávat, a tak je lépe nést pohanu pro Krista, nez se stát, jen o málo později, obětí Bozího soudu a věcného pekla. Vsichni věrní brati a sestry udělají uz dnes dobře, kdyz budou hledat vzájemné kontakty mimo hranice své denominace a kdyz se nebudou tolik zabývat otázkami ucení, které pinásejí zase jen spory a rozdleni. Jaký má význam pro nasi záchranu, zda budeme z útrap vytrzeni nebo ne; zda muze být Bozí dítě jest ztraceno, zda povstane antikrist ze Zidu a jiné podobné otázky, které si dábel pouzívá, aby vyprovokoval roztrzky a spory. Kdyby byly věrné Bozí děti jednotné a méně svázané ucením a tradicí svých denominací, neměl by dábel tuto moc nad nimi.
Moderní teologie

Jiz několik let je ve sborech za největsího nepřítele evangelia povazována moderní teologie, která ve skutecnosti povazuje vsechno mozné z bible za nepravdivé. Církve tím byly uz před delsí dobou zamořeny. Zbavily se toho dnesní sbory? V clánku „Mohutný postranní výhonek na stromě církve“ ve Frankfurter Allgeneine se mimo jiné píse, ze v biblické skole v Ewersbachu jsou pednáseny moderní historicko-kritické metody. Teologické pojetí odpovídá tomu, se kterým se lze setkat ve velkých církvích. Clánek byl pak ve Freie Evangelische Gemeinde (Svobodná evangelická církev) rozmnozen a s hrdostí rozdáván clenum. Ale copak se kdysi svobodné církve neoddlily proto, ze nesouhlasily s ucením a systémem? Je vubec jestě nějaká zásada, které zustáváme věrni? A co ted muzeme slyset ve velkých církvích? Katolická církev, která je stále povazována za velmi nepřátelskou vuci svobodným zednářum, změnila úplně svuj postoj a vidí teď, podle papezových slov, ve svobodných zednářích bratry a Bozí děti. Sám papez Jan XXIII. byl v roce 1953 jako arcibiskup Roncalli pijat v Turecku do 7. stupně lóze „Rytířě a ruze“. V Jeho ‚deníku duse‘, který si az do své smrti vedl, napsal, ze on, Roncalli dostal při pijetí do lóze jméno Jan, které si podrzel; pozdji jako papez. Po zasvěcovací ceremonii do 7. stupně zaujal píslusné postavení. Se zcela svobodnozednáskou mentalitou pak uz jako papez řekl: „Kristus přebývá v kazdém clověku“, nebo „Casto říkáme, ze věíme v Boha. Mnohem
dlezitjsí je, ze Buh věří v nás.“ Pozor! Tyto myslenky spolu s těmi o nekonecné Bozí trplivosti a lásce k clověku, které jdou na úkor pravdy, se zrodily v táboře satanistu a dnes prolínají celým křesťanstvím. Papez Jan XXIIl. zavedl do katolické církve ekumenicko-charismatický, ale soucasně i svobodnozednářský proud obnovy, v jehoz dusledku dnes celá armáda svobodných zednářu osídlila Vatikán. A jak je to s evangelickou církví? Její tajemník pro otázky světového názoru a sekt farář Haak píse o rozhovorech, které proběhly mezi církví a svobodnými zednáři. Závěrem clánku je, ze nejsou zásadní námitky proti clenství evangelických křesťanu u svobodných zednářu. Haak píse v osobním dopise: „řád, který mi byl propujcen se jmenuje řád Bernarda Beyera. Byl mi propujcen v říjnu 1982 na sjezdu německých lózí od Nmecké velké lóze.“ Podle Neue Solidarität 3/83 vstoupil Haak do tajné lóze ‚Sedme ruzí‘ a pijal jméno Laifi. K otázce spiritismu se vyjádil: ‚Proti pokusu spojit se se zesnulými věřícími se nestaví ani bible, ani církevní dějiny.‘ Od roku 1885 zařazují Iluminátoři nadané mladé muze do církevních seminářu. Tito pespílis ambiciózní studenti se brzy dostávají do významného postavení, které jim pak umozuje podporovat své přívrzence a prosazovat je na nejvyssí místa, takze křesťanství se takto dostává pod dokonalou satanskou kontrolu. Jiz v roce 1937 bylo jen ve francouzských církvích 1024 knězí a seminaristu, kteří patřili k Iluminátorum. Z toho lze odvodit, ze i v Německu, podobně jako jinde, postupuje podrobení církví rychle kupředu. Jen tak lze vysvtlit, proc práv studenti teologie chtěli zabránit přednásce Richarda Wurmbranda, muze, který pro Krista hodn vytrpěl ve věznicích Rumunska a napsal několik knih o pronásledování křesťanu na Východ, proti cemuz se, jak se zdá, staví velké mnozství teologu. Onoho vecera v Marburgu muselo velké mnozství, policistu s nabitými zbraněmi vytvářet ulicku, aby se vubec lidé dostali do místnosti. Pednáska pak byla rusena urázkami a výkiky a Richard Wurmbrand byl napaden. Policie proto musela vyvést tyto příkladné teology, kteří se pevně drzeli stolu a zidlí. Venku se pak vytvořil velký zástup, který mohutně rámusil během celé přednásky, cástecně s pomocí megafonu. Na stejném místě, totiz v chodbě před teologickými posluchárnami, jsou na jedné z nástnek vyvěsena oznámení o schuzkách homosexuálních studentu a lesbických studentek teologie, kteří se chtějí postavit na odpor proti diskriminaci v církevním zivotě a odbourat strach a pedsudky na obou stranách. Zde je úryvek zprávy od Prof. Dr. Kohlse: Nejhorsí na celé věci je to, ze vedení církve s tím spolupracuje, jak je vidět z toho, co se mi stalo 11.11.81. Toho dne mě po mém semináři ve vstupní hale staré univerzity oslovil jeden evangelický biskup a jeho prelát. řekl jsem: „To je dobře, ze mě oslovujete práv tady, pane biskupe. Stojíme totiz pímo před bezboznými a pravdě odporujícími plakáty; které sem vyvěsili studenti teologie, na něz máte právě vy dohlízet… Návstěvníci této budovy se uz několik let ptají: „Copak sem nikdy nepřijde zodpovdný biskup a nepodnikne něco proti tomu?“ Takze vás zádám, abyste proti tomu zakrocil. Biskup mi odpověděl: „Pro tyto plakáty je teba mít pochopení“ a uz mizel za sloupem, zatímco prelát spěchal ke dveřím. Právní prezident církevního úřadu v Kasselu, kdyz jsem na tyto plakáty poukazoval, mi řekl se smíchem: „Je teba, abyste to správně chápal: to je přece svoboda, kdyz i homosexuálové smějí na teologické fakultě vylepovat své plakáty.“ Odpovděl jsem: „To je právě opak svobody, nebo tito nevědící, kteří pevracejí pravdu, terorizují uz celé roky poctivé a bibli věrné studenty.“ Poté i tento církevní pedstavitel spěsně odesel. Co podniká hessenský ministerský pedseda jako dozorcí úřad proti vedením církví, které pekracují státní dohodu tím, ze neplní své dohlízecí povinnosti? Proc se zde nic nepodnikne? Protoze, právě jak jsem řekl, církev spolupracuje s Iluminátory a mnozí faráři jsou sami svobodnými zednáři a jsou na cestě k rusení Bozích pořádku a k uskutecování Luciferových plánu. Proc se vubec v této církvi dává duvěra lesbickým zenám nebo pozehnání homosexuálním muzum? Proc vystupují homosexuální faráři na kazatelnu a homosexuální profesoři vychovávají studenty? Vzdy to je hřích, který se zrodil v pekle a přinesl jiz Izraeli prokletí, kdyz nevyhnali takovéto lidi. Jak to, ze smějí homosexuální teologové nazývat Písen písní „svatou pornografií“ a rozsiřovat názory, ze křesťané, kteří mají přece boha lásky, smějí volně sexuálně zít s muzi i zenami, mladí se starými, nebo i ve skupině, ano, dokonce prý i se zvířaty. Jak to, ze ji smějí moderní teologové povazovat za z poloviny vylhanou a dopoustět se dalsích ohavnosti tohoto druhu? Takto dnes hřesí mnozí. Jak výstizně nás Pán řekl: ‚Kde je mrtvola, tam se slétnou supi.‘ Přes vsechny tyto skutecnosti sbory Evangelické aliance casto spolupracují s Luterskou církví a přes ekumenu jsou dokonce ve svazu s katolickou církví. Proto radím, abyste vzdali cest Bohu a opustili tuto satanskou nábozenskou atmosféru. Církve, které se dnes vozí na hřbetu státu, ponese totiz stát jen tak dlouho, nez prosadí své antikristovské cíle (L: trochu podobn viz Zjevení 17,15-18,3). Pak je zavrhne a poslape a i Buh je tězce potrestá za hrozné hříchy, kterých se dopoustějí.

Zádná láska

Nemohu uz ani spocítat, kolikrát jsem slysel, ze to,co písu je bez lásky. Jenze v cem je láska? Je u těch, kteří lidem zamlcují jejich zkázu? Kdyz někdo tvrdě spí v hořícím domě, jednáte pak bez lásky, kdyz ho násilím vzbudíte? Nebo má být spíse utěsován a uklidován? Je to skandál, jak se hřesí v této oblasti. Jestlize je takovýto druh varování bez lásky, co pak lidé řeknou Bohu, az k nim bude mluvit osobně a řekne, co si myslí o satanské spíně potratu, videa, televize a ruzných casopisu? Konejsení, uklidování, utěsování a vyprávní zaslíbení, to je oblíbená metoda kazatelu a farářu. Zrodila se ale prukazně v táboře Iluminátoru a zakrývá váznost věci. Lidé jsou tím ocarováni, aby nerozpoznali skutecnou pravdu, aby jí nevili a pociťovali ji, jako by postrádala lásku. Kde dal ale najevo lásku Jezís? V sladkých slovech nebo na křízi? Dotěrná přívětivost, s níz mnozí faráři a kazatelé pistupují k lidem, nemá ani to nejmensí spolecné s křesťanskou láskou k bliznímu. Stací malá konfrontace s pravdou a vlídnost se promění na ledový chlad. Proc ale tito lidé obvinují kritiku z toho, ze je bez lásky? Hledají totiz kompromis a kde ho nemohou nalézt, tam je reakce přimeně ledová, vzdy Bozí slovo je přece těm, kteří jdou k smrti, smrtonosnou vní k záhub a těm, kteří zijí, je zivotodárnou vní k zivotu (2.Kor 2,16). To jest nikdy nebylo jinak. Casto se říká, ze muzeme dělat cokoli, jen kdyz bude středem Jezís. Bozí slovo se tak deformuje natolik, az se hodí tomu, co sami chceme a co se nám líbí. Tak mizí jakýkoli respekt před Bohem a jeho slovem. Zní to pořád dobe a laskavě, ale je to brutální, bezohledné zabíjení dusí. V nicem nemze být mén lásky. Vzdy do nebe tak nepijdes, to by totiz bible musela lhát. Tak jsou křesťané sváděni a ti, kteří jsou na správné cestě, jsou z ní odváděni. Udivuje mě, jak málokdo to vidí, ale kdyz oko není cisté, pak je celé tělo ve tmě. Nejnebezpecnějsí ze vsech hřích je vědomě se stavět proti lepsímu poznání. V sirsím smyslu je to hřích proti Duchu Svatému a velká nemoc dnesní doby, snaha utéct před pravdou, které se ale utéct nedá. Ze strachu, ze to, co bylo řeceno nebo napsáno by mohla být pravda, nechtějí o tom lidé nejprve nic slyset, aby si zachovali dobrý vztah k pastorovi, ke kazateli, ke sboru. Nakonec musí postupně pravdu odmítnout, aby si zachovali duvěru vedení sboru. I blízcí přátelé se vám pak musí vyhýbat, aby neztratili duvěru. Skutecně je to atmosféra posledních dnu, kdy krom vzduchu, spodních vod a destě jsou otrávena i srdce lidí. Podle tvrzení ekumeny jsou kořeny ekumenického hnutí v Evangelické alianci, CVJM a Křesťanském světovém svazu studentstva. Evangelická aliance byla zalozena v Londýn v roce 1846 na setkání 921 křesťanu z ruzných denominací svobodným zednářem Thomasem Chalmersem. Byl clenem lóze St. Vigean ve Forfashire ve Skotsku. CVJM (CYMCY) byla také zalozena z iniciativy svobodných zednářu a úzce s
nimi spolupracuje. U jejího zrodu stál známý svobodný zedná Henry Dunant. John Mott byl clenem tajné organizace se svobodno-zednáským rituálem a se slibem mlcenlivosti. V roce 1895 zalozil Kesanský světový svaz studentstva. Sjednocovací snahy jsou antikristovským plánem Iluminátoru. A ze jsou na
programu modlitebního týdne Evangelické aliance modlitby za jednotu křesťanu? Jenze je přílis mnoho znamení, ze církve jdou k zániku, takze spása kazdého jednotlivce se tak ocitá v největsím nebezpecí. To je mnohem dulezitějsí, nez zachovat si prestiz u dnesní zkazené generace. Na pruběhu klinické smrti, kdy mrtví mohli zvěnějsku pozorovat, jak byly provádny ozivovací pokusy na jejich těle, byla v mnohých pípadech prokázána pravdivost bible. Proto, milý ctenáři, naslouchej a nech se varovat. Chci tě závrem ze srdce pozvat: uved svuj zivot s Bohem do pořádku. Dotkni se Jezísových rukou, které jsou k tobě natazeny, a děkuj mu za tuto neocenitelnou a nezaslouzenou moznost. Nelituj zádné námahy a starej se o svoji spásu. Bible, která v tolika bodech potvrdila svoji pravdivost a právě v dnesní době se tak výrazně naplnuje před nasima ocima, nelze ani v tom, co říká o nebi a pekle. Muzes se dosud odvolat na krev Jezísovu a získat odpoustění, zaplacené jeho obětí na kízi. Záchrana je nejdulezitjsí pro kazdého clověka a naděje na věcný zivot je základním smyslem naseho bytí. Proto se neřid podle masy. Masové křesťanství nebylo a ani dnes a pro budoucnost není nicím jiným, nez antikristovským kesťanstvím. Z toho a mnoha jiných duvodu se na obzoru rýsují cerná mracna soudu a poháry Bozího hněvu jsou jiz po okraj naplněny a muzeme cekat, ze
brzy vyhledají tuto generaci. Spchej, zachran svoji dusi!
Redakcně kráceno————————————————————————————-

Těchto několik poznámek má objasnit skryté intriky a machinace Iluminátoru, jak jsme je poznali ze svdectví někdejsího Iluminátora, který se jmenoval John Todd. Po svém obrácení ke Kristu byl neustále v nebezpecí zivota, az byl nakonec v Izraeli zabit za záhadných okolností. To je jistým dukazem pro to, ze jeho prohlásení odpovídala pravdě.

Viac tu: http://michal-archaniel.webnode.sk/news/svedectvi-johna-todda-byvaly-slobodomurar/

zdroj: michal-archaiel.webnode.sk

zdroj: foto