Menu Zavrieť

Aby sa sociálna ochrana nestala nástrojom šikany

Tlačová správa, 12. januára 2015

Prosíme o podporu hromadnej pripomienky k novele zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripomienku môžete podporiť na portáli právnych predpisov do utorka 20. januára. Potrebujeme dovtedy získať podporu aspoň 500 občanov, no čím väčšiu podporu získame, tým bude mať naša pripomienka väčšiu váhu pri rokovaní s ministerstvom. Prosíme, pomôžte nám so šírením tejto informácie.

Spôsob podpory je nasledovný:

  1. V prehliadači otvorte túto adresu, na ktorej môžete prezrieť pripomienku.
  2. Na ľavej strane kliknite na voľbu Registrácia (ak už ste sa v minulosti registrovali, môžete prejsť rovno k bodu 4, 6 a 7).
  3. Registrujte sa (treba vybrať meno a heslo a zadať e-mail adresu).
  4. Prihláste sa prostredníctvom polí na zadanie mena a hesla na ľavej strane.
  5. Kliknite na voľbu Môj profil a nastavenia (tiež na ľavej strane). Zadajte požadované osobné údaje, aby Vám systém dovolil podporiť pripomienku (povinné sú: Meno, priezvisko, úplná adresa. Ostatné nie sú povinné).
  6. Znovu otvorte adresu z bodu 1.
  7. Kliknite na tlačidlo Podporiť, ktoré nájdete na spodku stránky.

Ďakujeme za podporu.

Znenie pripomienky

Zásadná hromadná pripomienka k novele zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Pripomienka č.1
§ 93b sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Za ohrozenie zdravia alebo za zanedbanie starostlivosti o zdravie maloletého dieťaťa zo strany rodiča sa nepovažuje vyslovenie informovaného nesúhlasu s povinným očkovaním v zmysle paragrafu 51, ods. (1) pís. d) Zákona 355/2007 Z. z. (o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) po poučení ošetrujúcim lekárom v zmysle paragrafu 6 zákona č. 576/2004 (o zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).“

Zdôvodnenie:
Zásah do rodičovských práv a povinností zo strany štátnych inštitúcií má byť používaný len v zriedkavých krajných prípadoch, ak je vážnym spôsobom ohrozené dieťa. Predložená hromadné pripomienka má zamedziť neželanému narušeniu integrity rodiny, najmä strachu rodičov a spoločenskej panike, že prijatím predloženej novely zákonov dôjde k napr. odoberaniu detí z rodín v neodôvodnených prípadoch, resp. pre malicherné dôvody. Odmietnutie povinného očkovania poučenými rodičmi nemôže byť dôvodom na to, aby sa podobným spôsobom vážne zasiahlo do rodiny, najmä ak z praxe vieme, že mnohí rodičia odmietajú povinné očkovanie detí preto, lebo majú negatívnu skúsenosť s poškodením zdravia dieťaťa očkovaním. Pritom štát žiadnu zodpovednosť za takéto poškodenie zdravia dieťaťa nepreberá. Zodpovednosť za očkovaním poškodené dieťa nesie len a len rodič, a aj preto má rodič výlučné právo rozhodnúť o zdravotných úkonoch vykonávaných na dieťati. Predložená hromadná pripomienka je aj preventívnym opatrením, aby sme v súčasnosti zabránili strachu rodičov o budúcnosť detí a rodiny, ktorý môže mať negatívne demografické následky.

Pripomienka č.2
§ 93b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Za ohrozenie všestranného vývinu dieťaťa alebo za zanedbanie starostlivosti o zdravie dieťaťa alebo za negatívny vplyv na zdravie, psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa sa nepovažuje nesúhlas rodiča s účasťou jeho maloletého dieťaťa na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie alebo na aktivitách organizovaných školským či predškolským zariadením, ktoré týkajú sexuálneho správania detí či eutanázie.“

Zdôvodnenie:
Zásah do rodičovských práv a povinností zo strany štátnych inštitúcií má byť používaný len v zriedkavých krajných prípadoch, ak je vážnym spôsobom ohrozené dieťa. Predložená pripomienka má zamedziť neželanému narušeniu integrity rodiny, najmä strachu rodičov a spoločenskej panike, že prijatím predloženej novely zákonov dôjde k napr. odoberaniu detí z rodín, alebo iné postihy rodín, ako sme toho svedkami v niektorých štátoch Západnej Európy, kde sa sociálne služby skomercionalizovali a starostlivosť o dieťa sa stala zdrojom zisku. Navádzanie na isté formy sexuálneho správania alebo na eutanáziu v ranom školskom, či predškolskom veku na pôde školy a škôlky, ktoré už dnes pozorujeme v zahraničí, je  mnohými rodičmi na Slovensku vnímané ako vážne ohrozenie dieťaťa a rodič potrebuje mať právo rozhodovať v tejto veci a chrániť dieťa pred vplyvom, o ktorom je presvedčený, že ohrozuje morálku dieťaťa. Predložená hromadná pripomienka je preventívnym opatrením, aby sme sa na Slovensku v budúcnosti vyhli javom odoberania detí z rodiny, uväznenia rodičov a pod. z dôvodu neúčasti dieťaťa na vyučovaní, ktoré podnecuje k sexuálnemu správaniu, s ktorým rodičia, či samo dieťa nesúhlasia. Súčasne je našou snahou zabrániť strachu rodičov o budúcnosť detí a rodiny, ktorý môže mať negatívne demografické následky.


RizikaOckovania.sk
kontakt@rizikaockovania.sk