Menu Zavrieť

Tlačová správa, 26. októbra 2013

V legislatívnom procese je ďalší dokument strategického významu, ktorý obsahuje viaceré neprijateľné zámery. Ide o Strategický rámec starostlivosti o zdravie pre roky 2013 – 2030.

V prvom rade ide znovu o „rozvoj zdravotnej gramotnosti“ v zmysle „výchovy k plánovanému rodičovstvu“. Pod touto zámienkou sa v zahraničí pretláča, v súlade s štandardom WHO, predčasná sexualizácia detí (štandard zahŕňa napr. masturbáciu od 4. roku života).

V druhom rade ide o viaceré zámery „pokračovať a rozširovať“ plošný očkovací program. S týmto nemôžeme súhlasiť, nakoľko príklady z nedávnej minulosti (napr. BCG vakcína alebo tzv. pandémia chrípky A/H1N1) ukazujú, že očkovací program sa neriadi na základe vedeckých kritérií, ale nezriedka je náchylný na konzervovanie nepodložených a prekonaných zvykov a lobistické tlaky. Preto žiadame nie o „pokračovanie a rozširovanie“, ale o pravidelné prehodnocovanie očkovacích programov podľa aktuálnych vedeckých poznatkov.

V treťom rade ide o zámery týkajúce sa elektronizácie zdravotníctva; ku týmto zámerom ešte neprebehla verejná diskusia, nie je tu spoločenský konsenzus o vhodnosti centralizovanej databázy zdravotných záznamov, no riziko jej zneužitia je obrovské.

Prosíme vás preto o podporu našej hromadnej pripomienky, a to najneskôr do pondelka 4.11.2013.
Spôsob je nasledovný:

  1. V prehliadači otvorte túto adresu, na ktorej môžete prezrieť pripomienku.
  2. Na ľavej strane kliknite na voľbu Registrácia (ak už ste sa v minulosti registrovali, môžete prejsť rovno k bodu 4, 6 a 7).
  3. Registrujte sa (treba vybrať meno a heslo a zadať e-mail adresu).
  4. Prihláste sa prostredníctvom polí na zadanie mena a hesla na ľavej strane.
  5. Kliknite na voľbu Môj profil a nastavenia (tiež na ľavej strane). Zadajte požadované osobné údaje, aby Vám systém dovolil podporiť pripomienku (povinné sú: Meno, priezvisko, úplná adresa. Ostatné nie sú povinné).
  6. Znovu otvorte adresu z bodu 1.
  7. Kliknite na tlačidlo Podporiť, ktoré nájdete na spodku stránky.

Ďakujeme za podporu.

Znenie pripomienky

1)
Na str. 8 v časti: Prioritná oblasť 2: Riešenie najväčších zdravotných výziev v regióne: neprenosných a prenosných ochorení;
žiadame vypustiť vetu:
„Dôležitý bude rozvoj zdravotnej gramotnosti u mladej populácie až po integráciu úsilia pri tvorbe duševného a sexuálneho zdravia, ako aj výchovy k plánovanému rodičovstvu.“

Zdôvodnenie:
Pod touto formuláciou sa v zahraničí rozumie aplikácia teórie, že dieťa je sexuálna bytosť už od narodenia, pričom štandardy sexuálnej výchovy od WHO odporúčajú tiež praktiky, ktoré spôsobujú predčasnú sexualizáciu detí a nútia ich získavať v tejto oblasti poznatky, ktoré morálne ohrozujú deti a mládež.

2)
Na str. 9 v časti: Prioritná oblasť 2: Riešenie najväčších zdravotných výziev v regióne: neprenosných a prenosných ochorení.
V bode Prenosné ochorenia;
slová:
„Je potrebné viesť korektnú, pravidelnú a argumentačne silnú iniciatívu na podporu čo najvyššej zaočkovanosti populácie proti infekčným chorobám a udržať už zavedený vysoký štandard zaočkovanosti populácie proti vysoko nákazlivým chorobám nielen s prihliadnutím na zdravie očkovaných jedincov, ale aj ostatných jedincov žijúcich v komunite.“

zmeniť na

„Je potrebné viesť korektnú, pravidelnú a argumentačne silnú iniciatívu na podporu čo najotvorenejšej diskusie o cieľoch a reálnych možnostiach programov zaočkovanosti populácie proti infekčným chorobám a zlepšiť štandard sledovania nežiaducich účinkov očkovania s prihliadnutím na celkové zdravie očkovaných jedincov, ale aj ostatných jedincov žijúcich v komunite.“

Zdôvodnenie: Počas 50 rokov plošných očkovacích programov došlo k závažným pochybeniam, ktoré ukazujú na potrebu venovať pozornosť vplyvu očkovania na zdravie ako celok. Príklad BCG vakcíny a iné ukazujú, že slepé zotrvávanie v zabehnutých očkovacích programoch je často nielen v rozpore s vedeckými poznatkami, ale aj s právom jednotlivcov na ochranu zdravia.

3)
Na str. 9 v časti: Prioritná oblasť 2: Riešenie najväčších zdravotných výziev v regióne: neprenosných a prenosných ochorení.
V bode Prenosné ochorenia;
slová:
„dosiahnutie a udržiavanie odporúčaných imunizácií ako spôsobu prevencie proti niektorým ochoreniam a dosiahnutie regionálnej aj globálnej eliminácie ochorení, akými sú napríklad detská obrna, osýpky, rubeola;“

zmeniť na

„pravidelné prehodnocovanie udržiavania odporúčaných imunizácií ako spôsobu prevencie proti niektorým ochoreniam a dosiahnutie regionálnej aj globálnej eliminácie ochorení, akým je napríklad detská obrna;“…

Zdôvodnenie:
Vzhľadom k preukazovanej nezmyselnosti niektorých odporúčaných očkovaní nie je žiaduce ich za každú cenu udržiavať, práve naopak, očkovacie programy musia byť podrobované pravidelnému prehodnocovaniu z hľadiska aktuálnych vedeckých poznatkov o reálnych schopnostiach vakcín v dosahovaní očakávaných cieľov, ako aj o celkovom vplyve na zdravie.
Globálna eliminácia osýpok nie je dosiahnuteľná, preto nemá význam predkladať ju ako strategický cieľ; takýto cieľ je v niektorých krajinách bezúspešne predkladaný už takmer 50 rokov. Súčasné vakcíny totiž nie sú schopné dosiahnuť spoľahlivú imunitu voči všetkým cirkulujúcim kmeňom osýpkového vírusu, nedokážu zabrániť nakazeniu a šíreniu nákazy, a ich trvanie účinku je obmedzené. Epidémie vo vysoko alebo plne zaočkovaných populáciách nesvedčia v prospech možnosti dosiahnutia eliminácie ochorenia. Navyše, dosiaľ vedecky nie je preukázané, či je samotný cieľ eliminácie osýpok vôbec žiaduci z pohľadu širších dopadov na zdravie, pričom existujú závažné vedecké protinázory.
Eliminácia rubeoly je taktiež nedosiahnuteľná kvôli nedostatočným parametrom vakcíny, najmä kvôli krátkodobému a nespoľahlivému účinku. Navyše, dosiaľ vedecky nie je preukázané, či je samotný cieľ eliminácie rubeoly vôbec žiaduci z pohľadu širších dopadov na zdravie, pričom existujú závažné vedecké protinázory.

4)
Na str. 38 v tabuľke 3:Zdroje financovania čiastkových stratégií/nástrojov zmien;
nahradiť slová:
„Pokračovanie v očkovacom programe a rozšírenie očkovacieho programu“

slovami:

„Očkovací program“

Zdôvodnenie:
Absentuje vyhodnotenie dopadu súčasného očkovacieho programu na zdravie populácie, preto nie je vhodné do dlhodobého plánu vopred zahrňovať smerovanie ďalšieho vývoja očkovacieho programu, konkrétne „pokračovanie a rozšírenie“.

5)
Na str. 8 v časti: Prioritná oblasť 2: Riešenie najväčších zdravotných výziev v regióne: neprenosných a prenosných ochorení…
V bode Neprenosné ochorenia;
8. vetu:
„Medzi najznámejšie patria: fajčenie, nesprávne stravovacie návyky, nedostatočná fyzická aktivita, nadmerný príjem alkoholu, užívanie psychoaktívnych látok, psychosociálny stres“

doplniť o slová:

„genetická porucha syntézy vitamínu C“.

Zdôvodnenie: Neschopnosť človeka syntetizovať vitamín C vedie k oslabeniu cievneho kolagénu a k postupu príznakov srdcovocievnych ochorení.

6)
Na str. 9 v časti Prioritná oblasť 2: Riešenie najväčších zdravotných výziev v regióne: neprenosných a prenosných ochorení.
V bode  Prenosné ochorenia, 2. ods.;
vypustiť požiadavku
„Budovanie kapacít v oblasti informatizácie a stáleho dohľadu na zavedenie medzinárodných zdravotných predpisov“

a taktiež na str. 11 v časti: Prioritná oblasť 3: Posilňovanie zdravotných systémov, v centre záujmu ktorých sú ľudia, posilňovanie kapacít verejného zdravotníctva a pripravenosti, surveillance a schopnosti reagovať na núdzové situácie;
vypustiť vetu:
„Plné využitie nástrojov a inovácií 21. storočia ako komunikačných technológií  (digitálne záznamy, telemedicína a eHealth) a sociálnych médií sa môže podieľať na lepšej a nákladovo efektívnejšej starostlivosti.“ ;

a taktiež na str. 38 v tab.3 Zdroje financovania čiastkových stratégií/nástrojov zmien;
vypustiť riadky:
„eHealth“

Zdôvodnenie:
Za presadzovaním medzinárodných zdravotníckych predpisov často stoja lobistické farmaceutické skupiny (napr. prípad prasacej chrípky, ktorý sa ukázal ako planý poplach so zbytočnými finančnými nákladmi pre Slovensko na nevyužité vakcíny), preto nepovažujeme za potrebné budovať kapacity a stály dohľad v tejto oblasti. Slovensko by malo prijímať samostatné, nezávislé a kompetentné rozhodnutia.
Informatizácia, t.j. elektronické spracovanie údajov týkajúcich sa zdravia uľahčuje dostupnosť k týmto údajom aj pre tých jednotlivcov a skupiny, ktorí  informácie takéhoto druhu zneužívajú, alebo môžu zneužiť. Databáza takýchto údajov bude celkom istotne zneužitá, otázkou je len miera a spôsob zneužitia. Varovania zo zahraničia (Veľká Británia) hovoria napríklad o tom, že zdravotné údaje týkajúce sa detí by nemali byť elektronizované, pretože to uľahčuje „prácu“ obchodníkom s detskými orgánmi, ktorí si vedia vyhliadnuť a kriminálne sa zmocniť vhodného detského „darcu“.
Zavedenie systému eHealth znemožní jednotlivcovi slobodu výberu v tejto oblasti, a zbaví ho akejkoľvek možnosti ochrániť svoje citlivé údaje. Zavedeniu podobného systému by mala predchádzať celospoločenská diskusia, a to aj vzhľadom na riziko potenciálneho ohrozenie slobody vierovyznania značnej časti obyvateľstva (riziko pridelenia takého osobného identifikátora v celosvetovom informačnom systéme, pred ktorým kresťanov varuje Sväté Písmo).
Zdroj: http://rizikaockovania.sk/leg/pripomienka_2013_ns.html