Menu Zavrieť

Účastníci Mezinárodního demografického summitu v Moskvě, který proběhl 20.-30. června 2011 přijali následující prohlášení.

My, účastníci demografického summitu v Moskvě, zástupci rodin z různých sociálních vrstev, etnických a náboženských komunit, přední odborníci v oblasti rodiny a demografie, veřejní aktivisté, nevládní organizace, představitelé sdružení rodičů, zástupci předních podnikatelských, vzdělávacích a diplomatických institucí, členové národních vlád a parlamentů a dalších zodpovědných sil občanské společnosti, zástupci z 65 zemí světa, tímto prohlašujeme, že přirozená rodina je základní jednotkou společnosti a ústřední společenskou hodnotou, která je nezbytným předpokladem pro samotnou existenci světových civilizací a celého lidstva.

Přirozená rodina je nezbytnou podmínkou, jež nemá alternativy, pro přežití a stabilní / udržitelný rozvoj všech národů a států, základní a nedílnou podmínkou pro demografickou rovnováhu.

S odkazem na objektivní a všeobecně uznávaná vědecká data a předběžné odhady předních demografů vyjadřujeme hluboké znepokojení nad nebezpečím blížícího se celosvětového vylidňování. I přes špatné a zkreslené informace o hrozbě „přelidnění“ podporované některými masmédii a mezinárodními institucemi, ve skutečnosti již několik po sobě jdoucích dekád jsme svědky globálního procesu demografického úpadku.

V posledních letech nabrala tato dynamika hrozivý rozsah a závažnost. V důsledku globálního poklesu plodnosti pod reprodukční úroveň (2,1-2,2 dítěte na ženu) žije 42% všeho lidstva v zemích, kde neprobíhá ani prosté nahrazení starých generací. Tento destruktivní proces rychlého poklesu plodnosti a porodnosti proběhl na všech kontinentech naší planety.

V nejbližším historickém období mohou negativní demografické trendy přinést vyhynutí celých národů, zničení států a zmizení jedinečných kultur a civilizací. Dokonce i podle konzervativních odhadů OSN klesne v příštích třech desetiletích úhrnná plodnost pod úroveň celosvětové reprodukce populace.

Ve skutečnosti se to může stát mnohem dříve, čímž by se celosvětová komunita ocitla tváří v tvář bezprecedentnímu sociálnímu a historickému problému přežití lidstva.

Jsme znepokojeni tím, že rodina jako instituce se nachází ve stavu vážné společenské krize, která spočívá v

– zničení univerzálního pojetí rodiny, manželské a rodičovské role založené na tradičních rodinných hodnotách,

– narušení reprodukční funkce rodiny;

– epidemii pohlavně přenosných chorob, včetně AIDS, způsobené zavedením antikoncepčního myšlení (pokud jde o „bezpečný sex“) a destruktivních vzorů předmanželského a mimomanželského pohlavního styku;

– širokém rozšíření rozvodů;

– šíření soužití bez manželství;

– rostoucích počtech neúplných rodin, vlně sociálních deviací (potraty, homosexualita, pedofilie, drogové závislosti, odmítání manželství a plození dětí (fenomén bezdětnosti), prostituce, pornografie apod.);

– narušení procesu socializace mladé generace;

– zpřetrhání vazeb mezi příbuznými a odcizení různých generací v rámci jedné rodiny apod.

 

Apelujeme na vlády všech národů a na mezinárodní instituce, aby neprodleně vytvořily prorodinné demografické politiky a přijaly zvláštní mezinárodní prorodinnou strategii a akční plán zaměřený na upevnění rodiny a manželství, ochranu lidského života od početí do přirozené smrti, zvyšování porodnosti a odvrácení hrozby vylidňování.

Na pozadí současné devalvace rodinných hodnot dochází ve většině zemí světa k předpojatosti vůči právům rodiny v informačním prostoru, v právní a sociálně-ekonomické oblasti.

Trváme důrazně na ukončení zásahů do soukromého života rodin pod záminkou tzv. „plánování rodiny“, „ochrany práv dítěte“ a „genderové rovnosti“.

Považujeme za nepřípustné, aby se pokračovalo v politice kontroly porodnosti, neboť tato politika je jednou z největších hrozeb pro přežití lidstva a prostředkem agresivní diskriminace rodiny.

Každá rodina má právo na reprodukci, nedotknutelnost rodinného života a výchovu dětí v souladu s kulturou a tradicemi v konkrétní zemi. Rodiče mají primární a absolutní přednostní právo podporovat, vychovávat a vzdělávat své děti.

Vyzýváme občanská sdružení, náboženská společenství, podnikatele, pracovníky médií a všechny lidi dobré vůle, aby se zapojili do boje proti výše uvedeným hrozbám, které ničí rodiny a manželství.

Podporujeme lid a vládu Maďarska v touze chránit přirozené rodinné hodnoty a nedotknutelnost lidského života od početí, které jsou deklarovány v nové ústavě Maďarska

Jednomyslně podporujeme níže uvedenou definici rodiny, jež je včleněna do závěrečného dokumentu Světového veřejného fóra o dialogu civilizací, které se konalo dne od 7 do 11 října 2010 na řeckém ostrově Rhodos, a žádáme, aby byl této definici udělen oficiální mezinárodní status.

Rodina je základní jednotkou (prvním článkem) společnosti s následujícími niternými charakteristikami:

1. Jednota muže a ženy (podle článku 16 Všeobecné deklarace lidských práv, kterou přijalo Valné shromáždění OSN dne 10. prosince 1948);

2. Dobrovolný charakter vstupu do manželství;

3. Společné bydlení manželů;

4. Společné vedení domácnosti;

5. Vstup do manželství prostřednictvím postupů společenského uznání ve formě registrace manželství státem a / nebo příslušným náboženským obřadem;

6. Vůle rodit, socializovat a vychovávat děti. Rodina je také nezbytně nutnou demografickou podmínkou pro existenci, reprodukci a udržitelný rozvoj civilizace. Matka a otec mají nezcizitelně a v souladu s lidskou přirozeností základní, přednostní a prvotní práva a povinnosti přímo vzdělávat, vychovávat a  chránit a své děti a poskytovat jim všestrannou duchovní, morální a psychologickou podporu

7. Nerozlučitelnosti manželství – od počátku trvající společný úmysl manželů být spolu na celý život i přes všechny obtíže, jež život přinese. 22.8.2011, Moscow Demographic Summit

zdroj: prolife