Menu Zavrieť

Novoroční výzva českým křesťanům a lidem dobré vůle (+ video)

Lvov, Ukrajina, 1.1.2013

 

Drazí katolíci, křesťané a lidé dobré vůle!

Bývalé Československo je územím, na které v roce 863 přišla byzantská misie vedená svatým Cyrilem a Metodějem. Letos si připomínáme 1150. výročí! Území Velké Moravy tenkrát už nebylo pohanské, neboť zde konali svou misii iroskotští mniši. Ti však dovolovali synkretismus křesťanství s pohanstvím. Síla pohanství byla zakořeněna v magii a věštění, které praktikovali takzvaní „volchvy“.Po pádu komunismu se činnost různých věštců a mágů masově rozšířila. Jejich prostřednictvím přichází duchovní zatemnění na národ uzákoněním amorálnosti – takzvaného legislativního partnerství, gender-schizofrenie (srov. Ř 1,23-27), uzákoněním narkotik a dne 7. 11. 2012. uzákoněním systému k masovému kradení dětí

Spojitost mezi okultismem (modlářstvím) a prokletím jedince i národa je jasně ukázána v celém Písmu svatém. Ovocem byly války, vyhnání národa do Babylónu.

Dispozice k masovému rozšíření okultismu v ČR zavinili kněží a řeholníci, kteří schvalovali okultní činnost B. Kafky a pátera Ferdy.

1) Hypnotizér Břetislav Kafka

Působil v první polovině 20. stol. a napsal několik knih. Falešné veřejné mínění duchovenstva a věřících bylo a dodnes je, že jeho činnost je v souladu s učením katolické církve. Takzvané paranormální schopnosti získal v roce 1912 skrze důvěrný kontakt se zkušeným spiritistou. Kafka, podobně jako psycholog Jung, který se rovněž zabýval spiritismem, zamaskoval toto falešné duchovno do vědecké terminologie. Jung hovoří o Filemonovi – duchu, který mu dával inspirace. Kafka, v rámci své údajně vědecké činnosti, uváděl médium – tzv. subjekt – do hypnotického spánku, v němž se pak začaly projevovat takzvané mimořádné schopnosti, dokonce na dálku zastavil činnost srdce sousedova psa. Toto jsou pádné argumenty k tvrzení, že šlo o spiritismus hraničící s černou magií.

2) Páter František Ferda

Tento kněz s „mimořádnými jasnovideckými schopnostmi“ svou okultní činnost provozoval v letech 1960-1990. Během této doby okultně – tzv. zázračně – diagnostikoval více než 200.000 lidí, přednostně kněze, řeholníky a řeholnice. Své okultní schopnosti začal rozvíjet po kontaktu s pražským lékařem Hoffmanem, který se zabýval okultismem. Činnost Ferdy nekriticky obdivovali téměř všichni kněží a řeholníci, včetně kardinála F. Tomáška.

3) Jindřich Paseka

Na Českomoravské vrchovině v letech 1970-2000 „diagnostikoval“ a „léčil“ okultním způsobem pomocí virgule a kyvadla J. Paseka. Pomocí okultní pružiny z lidí strhával tzv. auru. Na matení věřících měl u vchodu do domu sochu Panny Marie a odvolával se na to, že je katolík a že mu kněží posílají protekční klienty.

Protože kněží a řeholníci neznají podstatné pravdy Písma svatého a katolické nauky, desetitisíce katolíků má dodnes na sobě okultní pouta.

Okultismus v ČR praktikuje i dr. Mráček, který je velkým „apoštolem“ Medjugorje.

Po pádu komunismu (1990) se vyrojilo spoustu psychotroniků, věštců a mágů, kteří se odvolávali na B. Kafku a P.F. Ferdu, které církev prakticky glorifikovala. V roce 1990 přijel do Československa tibetský dalajláma, který se považuje za převtěleného boha. Křesťané ho přijali jako „jeho Svatost“. Kardinál F. Tomášek, ovlivněn T. Halíkem, od něj přijal magický symbol na šiji. Tímto gestem otevřel vládě temna, kryjící se za dalajlámou, celou církev i oba národy v bývalém Československu.

K dalšímu případu zatemnění rozumu došlo v semináři v Olomouci. Seminář navštívil kněz P. Zíbal, který tvrdil, že se ptá kyvadla na skryté věci a ono mu odpovídá. Potom kyvadlem proměřil téměř všechny pokoje seminaristů a pod jejich postele dal tzv. odrušovače – pěticípé hvězdy vystřižené z papíru.

Psychiatr – jáhen Max Kašparů obdržel doktorát z teologie za uvedení hypnózy do pastorace jako „nového a účinného prostředku v hlásání evangelia“. Tímto česká a slovenská církev veřejně schválila hypnózu, ač jde o zjevnou starodávnou okultní praktiku, která je úzce spojena se spiritismem, magií a věštěním.

Na Ukrajině zakazují používání hypnózy i civilní zákony. Trestem může být vězení, neboť jde o manipulaci s lidskou svobodou. Pražský biskup L. Hučko zřídil pro hypnotizéra MUDr. M. Kašparů sociálně-právní poradnu.

 

Otázka homeopatie a akupunktury

Slovenská biskupská konference roku 1996 de facto schválila okultní homeopatii. V Česku skupina vědeckých pracovníků v medicíně tento nehorázný podvod a byznys spojený s okultismem tvrdě odsoudila. Bohužel, čeští i slovenští biskupové, ač byli varováni, dodnes nevarovali věřící před podvodnou homeopatií, akupunkturu a nebezpečným okultismem.

 

Prof. Tomáš Halík je v dnešní době klíčovou osobností v prosazování falešného duchovna a filosofie New Age v katolické církvi. Vystupuje jako obhájce a zachránce pohrdnutého křesťanství. Podle třech manipulačních metod popírá zvláště Kristovo vzkříšení:

Citace Halíka: „…vzkříšení‘ je happyend a celý příběh je pak typický mýtus nebo optimistická pohádka s dobrým koncem.“

Komentář: Halík zesměšňuje základní pravdy víry. Kdo vezme realitu vzkříšení vážně, ocitá se v pozici primitivního člověka, který bere vážně mýty a pohádky s dobrým koncem. Tím historickou realitu vzkříšení zesměšňuje a nedovoluje, aby člověk tuto pravdu přijal.

Citace: „… obě verze příběhu (smrti a vzkříšení) se odehrávají současně. Víra znamená pochopení, že jde o paradox.“

Komentář: Z tohoto nesmyslu, který sám vymyslel, udělá velkou mystiku. Kdo jí nevěří, je ocejchován jako nevěřící a primitiv. Druhým krokem víry dle Halíka je spojit svůj život ne s Evangeliem, ale s těmito nesmysly. Z toho pak, jak Halík přiznává, vzejde série paradoxů, ale už s nedobrým koncem.

Citace: „Vzkříšení je událost eschatologického charakteru – to chce naznačit onen výraz ,třetí den‘, který není jednoduše časovým údajem.“

Odpověď: Kristus třetí den vstal z mrtvých! Halík falešnou eschatologií zpochybňuje „třetí den“ i samu historickou realitu Kristova vzkříšení. činí svědectví evangelia nevěrohodným a dělá z něho pohádku či mýtus.

Halík není ani katolíkem ani křesťanem! Dne 29.6.2008 na něj biskupové z Ukrajiny zveřejnili anathemu – vyloučení z církve. Ta dopadla i na kardinála Vlka, který mlčením schvaloval Halíkovy hereze!

Matoucí citace z Katolického týdeníku: „Letos se už podesáté uskutečnilo Fórum 2000. Na setkání zavítal i Jeho Svatost dalajláma. V kostele Nejsvětějšího Salvátora se dalajláma společně s P. Halíkem vystřídali u ambonu…“ Týdenník zamlčuje, že dalajláma je uctíván v tibetském buddhismu jako 14. převtělení božstva a staví se na roveň Boha, tedy našeho Spasitele Ježíše Krista!

Halík vede k apostazi katolické studenty. Tvrdí nesmysl: „Jsi plně tím i oním…“, a dále: „v jádru je vše jedno.“ Tímto výrokem popírá realitu dobra a zla, pravdy a lži. Otvírá tak dveře gender-schizofrenii, která tvrdí, že muž může být i ženou! A tento nesmysl byl už v Česku uzákoněn!

Otázka literatury

Mladý člověk, který se obrátí, nutně potřebuje zdravou orientaci v náboženské literatuře. Je třeba, aby věděl, co jeho duši škodí a co jí prospívá. Kolik knih za posledních 20 let dostalo církevní schválení, a přesto v mnohých jsou skryté i zjevné bludy. Jak mohlo na Slovensku vyjít Písmo svaté, které má komentář Prof. J. Heribana propagujícího historicko-kritickou teologii? Nebo jak může mít církevní schválení kniha „Otváral nám Písma“ od W. Trutwina, když se zde zesměšňují všechny zázraky a popírá se vzkříšení Pána Ježíše Krista?

Je zločinem doporučovat v Katolickém týdenníku či novinách v ČR a SR např. knihy prof. T. Halíka, A. de Mella, A. Grüna, Chardena či knihy propagující hereze a okultismus. Prostí věřící tuto reklamu berou jako církevní schválení.

Pohled na nynější stav katolické církve v ČR a SR

Katoličtí věřící stále nosí ve svém srdci duchovní jed. Podobně jako Izrael vnějškově sloužil Bohu, ale ve skutečnosti v srdci „nosili stánek Molochův a hvězdu boha Remfana“ (Sk 7). Pokud má nastat duchovní probuzení a zakořenění Božího lidu v Kristu i v křesťanských zásadách, pak je nutné rozejít se s konkrétními okultními a heretickými postoji, které představují hypnotizér Kafka, kněz  Ferda a kněz Halík. V každém národě je to určitý jedinec či skupina, za kterými je okultní a heretické pozadí, které blokuje možnost pravdivého duchovního probuzení!!!

Dopadla Boží anathema na poslední dva papeže?

Co se týče Jana Pavla II., nelze přehlédnout, že za období 26 let jeho pontifikátu vyvrcholila v katolické církvi velká krize, která vycházela z několika kořenů. Především šlo o hereze spojené s historicko-kritickou metodou. Papež tyto hereze svým mlčením schvaloval. Historicko-kritická metoda popírá Božskou inspiraci Písma, Kristovu vykupitelskou smrt na kříži i Kristovo historické a reálné vzkříšení. Tedy jde o jiné evangelium, za které dopadá dle Gal 1,8-9 Boží anathema. Jan Pavel II. v roce 1986, svým gestem v Assisi, jako hlava církve, vnesl nové myšlení, že Kristova smrt na kříži a úcta k pohanským démonům jsou rovnocenné cesty ke spáse, a to je hereze maxima!

Tragickým ovocem Assisi a liberální teologie jsou pedofilní skandály v řadách kněžstva od Ameriky, přes Irsko až po Austrálii. Duch Assisi likviduje jakoukoli křesťanskou misii a vede k rozkladu pravdivého křesťanského i řeholního života. Vyhlášení beatifikace Jana Pavla II. bylo vlastně potvrzením nového učení a nového ducha, který je proti evangeliu i celé apoštolské i katolické tradici a ztrácí kontinuitu v oblasti víry se všemi předcházejícími papeži. Benedikt XVI. tím na sebe uvrhl Boží anathemu dle Gal 1,8-9. Papež Pavel IV. ve své dogmatické encyklice „Cum Ex Apostolatus Officio“ vyjadřuje, že pokud se biskup anebo i papež dopustí hereze, je vyloučen z církve a všechno, co koná je neplatné. Papež Honorius byl posmrtně exkomunikován jen za to, že mlčel k herezi monotheletismu.

Každý kněz je proto povinen vnitřně se oddělit od apostaze a zevnějškově to vyjádřit tím, že biskup i kněz v liturgii nebude už připomínat současného ex-papeže Benedikta.

Byzantský katolický patriarchát vyhlásil: Kněz, který je v těžkém hříchu, slouží liturgii i svátosti platně, ale „sám sobě jí a pije odsouzení“, kdežto kněz, který přijímá ducha apostaze – ducha antikrista, slouží svátosti neplatně.

Co se týče Boží anathemy, stáhli ji na sebe dle Gal 1,8-9 i katoličtí biskupové Česka. Řešením je pravdivé pokání. Plně zde platí Ježíšovo varování: „Nebudete-li činit pokání, všichni zahynete.“ (Lk 13,3)

 

Zákon na kradení a devastaci dětí v Česku

Dne 7. listopadu 2012 byla v ČR prosazena tzv. Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí a s ní související zákony. Sněmovna tento zákon schvalovala celkem třikrát, neboť ho zamítl nejprve Senát a potom vetoval prezident. Podle prezidenta je nový zákon „bezcitný a surový“. Prezident uvádí, že šlo o mimořádně velký tlak, především Úřadu vysoké komisařky OSN pro lidská práva, Dětského fondu OSN (UNICEF) a Evropské komise. Tyto instituce dnes v rámci programu redukce či genocidy lidstva propagují juvenilní mechanismy a gender-ideologii.

Gender ničí v kořeni všechny morální, duchovní, národní i křesťanské hodnoty. Gender-rovnost tvrdí, že člověk si může vybrat své pohlaví. Tedy popírá realitu, že člověk je muž nebo žena. Dětem je už v mateřských školách vtloukáno do hlavy, že chlapeček není chlapečkem a holčička holčičkou a pak jsou jim nabízeny hormonální léky a ve 14-ti letech právo na operaci změny pohlaví i proti vůli rodičů. Tito duchovně i fyzicky zmrzačení mladí lidé jsou otevřeni různým morálním zvrácenostem, podléhají silným depresím, jsou infikováni AIDS a mnozí končí sebevražednou euthanasií. Dále je tato ideologie spojena s tzv. juvenilní justicí, která z umělých důvodů bere děti z dobrých rodin. Jde tu skutečně o největší krutost vůči dětem, které jsou rvány milujícím rodičům.

Podle novely zákona bude docházet k stále většímu zasahování veřejných institucí do soukromí rodin a do výchovy. Novela zákona otvírá dveře vybudování zločinného juvenilního mechanismu, který začíná vybudováním takzvaných náhradních rodin. Ty pak slouží k tomu, aby děti, ukradené z rodin z banálních důvodů a bez soudu byli tzv. „probační službou“ přiděleny do těchto tzv. náhradních rodin. Děti ztrácí rodinné zázemí, stávají se kočovníky mezi těmito tzv. rodinami. Tvrdě je traumatizována jejich psychika a mnohdy se stávají oběťmi pedofilů a homosexuálů, kteří tyto náhradní rodiny také tvoří.

V Česku je pouze 11000 dětí v dětských domovech, 13000 dětí je v klasické pěstounské péči a z toho nejčastější formou pěstounské péče je péče zejména prarodičů, a to 51 % z celkového počtu pěstounů. Odměnu prarodičům však novela přiznává už jen výjimečně dle § 47. Pokud se například prarodiče starali o tři děti, měsíčně pobírali 9 378 Kč. Podle novely od 1.1.2013 tito prarodiče anebo rodinní příbuzní (strýček, tetička) už na dítě nedostanou nic. Naproti tomu, jestliže nějaká cizí osoba přijme status pěstouna, na Západě je to nejčastěji homosexuál či pedofil, na tři děti bude dostávat měsíčně 20 000 Kč. Navíc, jednorázově dostane až 200 000.

Jde o motivaci k vybudování systému tzv. náhradních rodin. Tyto rodiny nejsou založeny na vztahu k dětem anebo trvalé adopci. Že jde o komerční záležitost ukazuje tragická zkušenost ze zemí EU. Vše začíná humánním odůvodněním – zrušení dětských domovů a zavedení tzv. náhradní rodinné péče. Jde o kolosální podvod. Zájem na zavedení tohoto systému mají především propagátoři genderové ideologie. Chtějí, aby děti dostávali především homosexuálové a pedofilové, a tím došlo k totální likvidaci rodiny.

Dítě zbaveno rodičovské lásky, tepla domova, rodinného zázemí, bezpečí a blízkých vztahů, se stává prostředkem byznysu. Dítě je hluboce psychicky traumatizováno, neboť nikomu nepatří a nikdo ho nemá rád. Navíc, je-li umístněno do náhradní rodiny homosexuálů, pedofilů, alkoholiků, narkomanů, byznysmenů s dětmi, jde o nekontrolovatelnou tyranii dětí s nenapravitelnými následky. Pokud mladá generace projde tímto juvenilním systémem, v dospělosti z ní bude armáda zločinců, kteří budou schopni největších brutalit a sami skončí v narkomanii, smrtelným AIDS či sebevražednou euthanasií.

V Norsku, v souladu s Konvencí OSN, byl přijat zákon, podle něhož už od roku 2012 děti nepatří rodičům, ale jsou vlastnictvím státu. Ten je může rodičům kdykoliv odebrat. Denně je v Norsku milujícím rodičům kradeno 33 dětí a dáváno do tzv. náhradních rodin. Ročně 59 z takto ukradených dětí páchá sebevraždu. Medializace statistik sebevražd zoufalých matek, které se nikde nedovolaly pomoci, je pod přísnými tresty zakázána. Ve Francii bylo za rok 2008 ukradeno 110 000 dětí. V Německu za rok 2009 bylo rodičům vzato 70 000 dětí. V Anglii za rok 600 rodin emigrovalo před mechanismy juvenilní justice do zahraničí. Ve Finsku dochází průměrně každý týden k rodinné sebevraždě. Otcové z deprese a bezmocnosti, když juvenálníci a sociální služby vylamují dveře, střílejí své děti, ženu i sami sebe. V Holandsku mechanismus juvenilní justice střídá děti v náhradních rodinách tak rychle, že už se ztrácí přehled, kde vlastně děti jsou.

Připomínáme, že do 31.12.2012 na příkaz ruské vlády musela UNICEF opustit území Ruska a vláda zakázala i tzv. mezinárodní adopci. Pod pojmem mezinárodní adopce v podstatě juvenilní justice kradla děti z rodin a prodávala je na Západ. Otřesným příkladem je, že z 1260 dětí vyvezených z Ruska do Itálie, bylo nalezeno pouze 5. Bývalý ministr vnitra Maroni přiznal, že tyto děti jsou zlatým dolem pro obchodníky s orgány. To byl také pravý důvod vyhostění UNICEFu. UNICEF také předložil Rusku tak demoralizační a devastující program pro děti, že jeho realizace by znamenala autogenocidu mladé generace. Je chvályhodné, že Rusko učinilo radikální krok na skutečnou ochranu dětí před těmito mezinárodními piráty a zločinci.

Prezident Klaus nyní končí svůj úřad. On se odvážně postavil proti dekadentním a demoralizujícím vlivům na českou společnost. V roce 2006 vetoval zákon o tzv. registrovaném partnerství, v roce 2012 vetoval zákon zavádějící juvenilní mechanismy k devastaci dětí. V obou případech byl prezident nakonec přehlasován! Kdo bude v ČR hlasem svědomí po odchodu prezidenta? Najdou se v Česku takoví jedinci mezi biskupy, kteří se odvážně postaví proti gender-gay ideologii a proti zločinné juvenilní justici, která bez důvodu bere děti z jakékoliv rodiny?

 

Čeští biskupové jsou v současné době pod Boží anathemou. A co Vatikán? Ten je pod anathemou rovněž! Řešením je pravdivé pokání. Vatikán však koná opak!

Je tragedií, že několik dní před Vánocemi Benedikt XVI. vyzval současné politiky k vytvoření jedné světové vlády a nového světového řádu. V roce 2011 Vatikán vyzval k vytvoření jedné světové banky. Zároveň gestem v Assisi propagoval vytvoření jednoho celosvětového náboženství. Základní program svobodných zednářů je tento:

1)   jedna světová vláda,

2)   jedna světová měna,

3)   jedno světové náboženství.

Rovněž šokem je, že od 1. 1. 2013 zaměstnanci Vatikánu budou povinně čipizováni pod kódem s číslem apokalyptické šelmy 666. Zatím ještě ne na ruku či čelo. Prezident Obama však už vyhlásil povinnou čipizaci všech Američanů s tímto číslem na ruku, a to do 23. 3. 2013. Boží slovo říká, že kdo přijme tento čip, bude poset vředy a po smrti skončí v ohnivém jezeře (Zj 14).

 

Pokud se křesťané v Česku odřeknou okultismu a herezí, pokud se vrátí ke zdravým kořenům spasitelné víry, jakou nám přinesli svatý Cyril a Metoděj, přijde duchovní probuzení jedince, rodiny i národa! Byzantský katolický patriarchát vyzývá český národ, aby každý křesťan dal Bohu slib, že po dobu jednoho roku bude denně věnovat hodinu rozhovoru s Bohem v osobní modlitbě. Bůh pak zachrání Česko před plánovanou autogenocidou!

+ Eliáš

patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr         + Timotej OSBMr

biskupové-sekretáři

zdroj: http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=15302