Menu Zavrieť

TOMÁŠ KEMPENSKÝ, NASLEDOVANIE KRISTA

Prvá kniha

UŽITOČNÉ NAPOMENUTIA PRE DUCHOVNÝ ŽIVOT

I. kniha

Prvá kapitola

O NASLEDOVANÍ KRISTA A O POHŔDANÍ VŠETKÝMI MÁRNOSŤAMI SVETA

 

1. «Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách» (Jn 8,12), hovorí Pán.

2. Toto sú Kristove slová, ktorými nás napomína, ako máme nasledovať jeho život a mravy, ak sa chceme naozaj dať osvietiť a zbaviť všetkej slepoty srdca.

3. Najviac sa teda máme usilovať rozjímať o živote Ježiša Krista.

4. Kristovo učenie prevyšuje všetky učenia svätých; a kto má nábožného ducha, nájde v ňom «skrytú mannu» (Zjv 2,17).

5. No stáva sa, že mnohí, hoci často počúvajú evanjelium, predsa sú ním len nepatrne dojatí, lebo nemajú ducha Kristovho.

6. Ale kto chce celkom a správne rozumieť Kristovým slovám, ten sa musí usilovať prispôsobiť celý svoj život podľa Krista.

7. Čo ti osoží učene sa hádať o Najsvätejšej Trojici, ak nemáš pokory, bez ktorej sa nepáčiš ani Najsvätejšej Trojici?

8. Veru, nadšené slová nerobia človeka svätým a spravodlivým; ale iba cnostný život ho urobí milým Bohu.

9. Radšej si žiadam pociťovať kajúcnosť, ako poznať jej rozbor.

10. Keby si vedel naspamäť celú Bibliu a výroky všetkých mudrcov, čo by ti to všetko osožilo bez Božej lásky a milosti?

11. «Márnosť nad márnosť a všetko je márnosť» (Kaz 1,2), okrem milovať Boha a jemu samému slúžiť.

12. Opovrhnúť svetom, a tak sa domáhať nebeského kráľovstva, je najväčšia múdrosť.

13. A tak márnosť je hľadať pominuteľné bohatstvá a v ne dúfať.

14. Taktiež márnosť je uchádzať sa o pocty a domáhať sa vysokých hodností.

15. Márnosť je nasledovať žiadosti tela a túžiť po tom, za čo neskoršie budeme musieť znášať ťažké tresty.

16. Márnosť je žiadať si dlhý život a pritom sa nestarať o dobrý život.

17. Márnosť je dbať len na prítomný život a nehľadieť na to, čo príde po ňom.

18. Márnosť je milovať to, čo sa chytro pominie a neponáhľať sa ta, kde trvá večná radosť.

19. Rozpomínaj sa často na príslovie: «Nenasýti sa oko hľadením, ani ucho sa nenaplní počúvaním» (Kaz 1,8).

20. Usiluj sa teda odtrhnúť svoje srdce od viditeľných vecí a prenes svoju lásku na veci neviditeľné.

21. Lebo tí, čo sa pridŕžajú svojej zmyselnosti, poškvrnia si svedomie a stratia Božiu milosť.

 

zdroj: bdelost kde je celá kniha od TOMÁŠA KEMPENSKÉHO, NASLEDOVANIE KRISTA

 

zdroj: obrázok