Menu Zavrieť

7. september 2011

Občianske združenie Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície (OKHT) vyjadruje nesúhlas k plánovanému zaradeniu tanečného páru pozostávajúceho z dvoch mužov do tanečnej šou Let´s  Dance. Hoci sa jedná o tanečnú šou, podstatou projektu sú spoločenské tance. Jednotlivé vystúpenia sú hodnotené profesionálnymi porotcami v oblasti tanca, choreografie, divadla. Polovica zo zúčastnených účinkujúcich sú  profesionálni tanečníci. Svetová tanečná organizácia WDSF (World Dance Sport Federation), jednoznačne definuje tanečný pár, ktorý tvorí muž a žena.

V predposlednom sčítaní obyvateľstva Slovenskej republiky sa 82% občanov Slovenska hlásilo ku kresťanstvu. Jednou z podstát kresťanského vyznania je: stvorenie sveta Trojjediným Bohom, ktorý určil pravidlá a poriadok pre šťastný život ľudí na zemi. Boží Syn, Ježiš Kristus, rovný s Nebeským Otcom, zomrel na kríži za spásu hriešnikov, vyslobodenie z otroctva hriechu a na tretí deň slávne z mŕtvych vstal. Kresťania sa v modlitbe „Otče náš“(Pater noster) modlia k Nebeskému Otcovi o.i. i takto: …príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi… (advéniat regnum tuum; fiat volúntas tua, sicut in caelo, et in terra)

Rozhodnutie televízie Markíza zaradiť do súťaže Let´s  Dance tanečný pár pozostávajúci z dvoch mužov je netolerantné voči náboženskému vyznaniu a cíteniu kresťanov Slovenska, v protiklade s Božou vôľou, Písmom Svätým.  V  neposlednom rade tanečný pár tvorený dvoma mužmi bude  miasť a  relativizovať pohľad dospievajúcej mládeže v oblasti prirodzenej morálky.

Prosíme kompetentných televízie Markíza o prehodnotenie zaradenia tanečného páru pozostávajúceho z dvoch mužov do súťaže Let´s  Dance a nenasadenie spomínanej dvojice mužov ako tanečného páru .

 

S úctou za občianske združenie OKHT Anton Hajný predseda Správnej rady

 

Na vedomie:

Vedenie TV Markíza,

RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU, prof. PhDr. Miloš M I S T R Í K, DrSc.