Menu Zavrieť

Bratislava 15. októbra (TASR-OTS/HSP)

Slovenskí rodičia čelia obavám

Za prvé štyri dni podporilo na Portáli právnych predpisov (ďalej PPP) už vyše 2000 znepokojených občanov dve hromadné pripomienky súvisiace s medzinárodnými dohovormi, ktoré posunuli do medzirezortného pripomienkového konania MPSVaR SR a MS SR. Najmä rodičia sa obávajú, že prípadné schválenie dohovorov bude mať zdrvujúci dopad na všetky slovenské rodiny a morálne zničí slovenské deti.

Ide o nasledovné materiály:

1. Dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním: Táto medzinárodná zmluva pod pláštikom ochrany detí vnucuje záväzok zaviesť povinnú sexuálnu výchovu od prvého stupňa ZŠ, a to so zapracovaním LGBTI ideológie. Taktiež sa podľa nej majú do spoločnosti aplikovať nástroje a vytvoriť taká atmosféra, akú poznáme zo zahraničia, kde dochádza k odoberaniu detí z rodín aj na základe krivého obvinenia a pred riadnym rozhodnutím súdu o vine či nevine páchateľa (rodiča).

2. Národný akčný plán na prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019, ktorý si o.i. kladie za cieľ do konca roka 2013 ratifikovať Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu. Tento Dohovor zahŕňa popri násilí páchanom na ženách aj násilie páchané na deťoch a žiada nulovú toleranciu k tomuto násiliu bez samotnej definície násilia, čiže je potenciálne zneužiteľný. Okrem toho ratifikácia Dohovoru kladie štátu povinnosť zaviesť do oficiálnych študijných plánov na všetkých stupňoch vzdelávania ideológiu tzv. rodovej rovnosti (gender), podľa ktorej sa dieťa nerodí ako chlapec alebo dievča, ale svoj rod si má právo vybrať.

 

Nórsko má byť Slovensku príkladom

Ďalej Národný akčný plán predpokladá založenie Koordinačno-metodického centra pre násilie na ženách a domáce násilie, ktoré má byť podporené z Nórskeho finančného mechanizmu, pričom má byť, citujeme: “zabezpečený prenos dobrej praxe najmä z Nórska”. Vieme pritom, že v Nórsku pod zámienkou ochrany pred násilím v rodinách dochádza k násilnému odoberaniu detí z rodín aj z vykonštruovaných príčin, pričom niektoré deti sa potom dostávajú do pestúnskej starostlivosti homosexuálnych “rodín”. Prenos tejto praxe na Slovensko je neprípustný!

Voči občanom je vrcholne neseriózne, že napriek tomu, že minister Lajčák pozastavil prijímanie Stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR pre masívny odpor verejnosti a otvoril pred jej prijatím priestor na celospoločenskú diskusiu, iní dvaja ministri posunuli do legislatívneho procesu materiály, ktoré by v prípade ich prijatia – občanom poza chrbát, bez spoločenského konsenzu – zaviedli niektoré prvky práve tejto slovenskou spoločnosťou odmietanej Stratégie, a to LGBTI ideológiu, rodovú rovnosť a povinnú sexuálnu výchovu od prvého stupňa základných škôl, a navyše by otvorili riziko odoberania detí rodičom (tzv. juvenilnú justíciu) aj pre vykonštruované príčiny.

Upozorňujeme, že ide o medzinárodné dohovory, ktoré sú nadradené nad zákony SR.

Vyzývame každého, komu záleží na bezpečí rodiny a na morálnej čistote detí, aby do 17.10. resp. 18.10. vyjadril svoj odmietavý postoj podporením hromadných pripomienok, ktoré umiestnilo na PPP naše občianske združenie a súčasne vyzývame uvedomelých občanov, aby PPP v najbližších mesiacoch naďalej pozorne sledovali.

Popis postupu podpory pripomienky nájdete na stránke o.z. http://rizikaockovania.sk/ alebo na stránke http://www.rodinajezaklad.sk/, ktorá podrobne rozoberá tieto novodobé ohrozenia rodiny.

Chystaná databáza má zahŕňať popri týraných aj zanedbávané deti. Preto vyzývame ÚVZ a MPSVaR SR, aby prestali vyvíjať snahy hodnotiť odmietanie povinného očkovania ako zanedbávanie dieťaťa, a aby sa rodičom nepodsúvali na podpis vyhlásenia, podľa ktorých odmietnutím očkovania údajne ohrozujú zdravie dieťaťa. Toto tvrdenie je nepravdivé a RÚVZ, ktoré cez pediatrov takéto podpisy vyžadujú, postupujú neoprávnene a neeticky.

Ing. Iva Vranská Rojková, predsedníčka o.z. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, koordinátorka otvoreného listu Evy Kristinovej za MO Matice slovenskej BA 1 ministrovi Lajčákovi

zf

Zdroj: http://www.hlavnespravy.sk/ots-medzinarodne-dohovory-znicia-rodiny/156822/