Menu Zavrieť

Pred začiatkom studenej vojny ktosi spomenul, že nad Európou sa zaťahuje „železná“ opona. Táto opona bola symbolom pre rozdelenie sveta na 2 znepriatelené tábory, bola to smutná doba pre Európu, lebo mnohé európske národy stratili skutočnú slobodu. Dnes sme na prahu veľmi podobných okolností. Nad Európou sa po niečo viac ako 20 rokoch slobody opäť sťahuje opona, tentokrát dúhová. Nad európskou slobodou sa  dnes zaťahuje opona diktatúry tolerancie, ktorá si podmaňuje jeden národ za druhým a rozdeľuje ľudí, opona, ktorá zatemňuje myseľ, a kresťanstvu, akoby náhodou, opäť nijak moc nefandí.

Paradoxne ale samotná dúhová diktatúra tolerancie prichádza zahalená do závoja antidiskriminácie, akoby bojujúca za slobodu. Nuž pozrime sa rýchlo ako to je s touto slobodou v skutočnosti. Pozrime sa na týchto len pár najpodstatnejších dôvodov prečo nepôjdem na Gaypride.

„…a oslobodení od hriechu stali ste sa služobníkmi spravodlivosti. “ (Rim 6,18)
Boh sa stal človekom, aby človek znova nadobudol slobodu Božieho dieťaťa, slobodu, ktorú by z vlastných síl nikdy nezískal. Boh sa človekom, aby tým, ktorí ho prijali dal moc stať sa Božími deťmi, slobodnými od hriechu, slobodnými od zla, aby sa oslobodení od hriechu stali služobníkmi spravodlivosti. Sloboda teda veľmi úzko súvisí so spravodlivosťou. Písmo použiva pojem služobník. Služobník poslúcha svojho Pána, jeho prikázania, lebo jeho prikázania sú spravodlivé. Preto Božie slovo je Starý i Nový zákon, nemenný ako Boh sám, zmeniteľný len samotným Bohom, je pravda a pravdivo poukazuje na hriech človeka, stavia ľudskú prirodzenosť do pravdivého svetla. A my sa každý deň modlíme “ … zbav nás zlého“, aby sme tak vyjadrili túžbu po znovuzískaní slobody Božieho dieťaťa, slobody spočívajúcej v oslobodení sa od hriechu.

Zásada nekompromisnosti
Boží zákon je celý založený na veľmi jasnom oddelení dobra od zla, Božie slovo veľmi priamo pomenúva čo je spravodlivosť a čo hriech a kto sa Božím slovom necháva pravdivo inšpirovať môže veľmi jednoducho získať schopnosť rozlyšovať. Táto devíza sa paradoxne v gender slobode považuje za tú najväčšiu nevýhody, ba priam neslobodu, ktorú treba odstrániť.

Sloboda genderu, ktorou je inšpirovaný celý Gay pride či sexuálna výchova na školách spočíva v tom, že nebadane ruší Boží zákon, znamená, že miesto toho, aby v praxi bojovala proti zlu, celú svoju aktivitu sústreďuje na to, že prestáva pomenuvávať hriech hriechom a nahrádza to pozitívnymi pojmami (napr. inakosť). Celá činnosť genderu spočíva len v tom, že pravdu o človeku nazve „stereotypom“, ktorý je prekonaný, ba dokonca v rozpore so zásadou nediskriminácie. Tým sa začína veľmi rafinovaný proces demontovania pravdivého obrazu o ľudskej prirodzenosti.  Gender a homo, namiesto toho, aby bojovali proti hriechu, bojujú proti pravde a Boží zákon považujú za obmedzujúci. Pravda podľa Kristovho evanjelia je pre genderistov príliš ohraničujúca. Preto pravdu o človeku odstránili a ponechali si len lásku: Príjemnou formou budeme demonštrovať to, o čo sa snažia aj naši odporcovia: lásku k svojmu blížnemu, avšak bez hraníc, predsudkov a hodnotení,..“, povedala o Gay pochode Romana Schlesinger, matka genderu na Slovenku. Kritizuje tu teda to, čo je základom kresťanstva: na základe Zákona pravdivo a jasne rozlišovať dobro od zla. Naopak, odstánenie hraníc medzi dobrom a zloma považuje sa v gender slobode za akési vylepšenie tej kresťaskej lásky, ktorá bola priliš „zviazaná“ láskou k pravde. Gender láska je láskou všetkého, čiže i hriechu a zla, pretože prekračuje hranicu dobra. Táto blíženecká láska bez hraníc je v praxi láska bez pravdy, láska bez Božieho zákona, láska ako vzbura proti Bohu, láska, ktorá v konečnom dôsledku končí zatratením.

Spravodlivosť dvíha národ, hriech je však hanbou národov. (Prísl 14,34)

Paradoxne to, čo je podľa evanjelia hanbou, je v podľa genderu dôvodom na hrdosť (pride).Písmo Sväté hovorí, že odmenou za hriech je smrť a homosexualita je hriech. Na to, aby bola prekričaná táto pravda je treba mocne tlieskať, najlepšie ešte veľmi nahlas bubnovať, prípadne pustiť si silno hudbu a tancovať. Na to, aby hriech vyzeral dobre je potrebné namaľovať ho krásnymi dúhovými farbami. Na to, aby hriech vizeral skutočne dobre je potrebné ovenčiť ho krásnymi frázami o blíženeckej láske bez hraníc a o nesúdení.
Predsalen hlas svedomia a prirodzená hanba za hriech je z ľudského srdca tažko zmazateľná, aspoň zo začiatku. Preto gender homo loby pripravuje obetiam svojej ideológie každoročné gay pochody ako jedinečnú šancu ubiť svoje svedomie, ako miesto, kde sa presvedčíme, že zlo je dobro, lebo hriech vôbec nevyzerá zle, keď sa pekne spropaguje. Gaypride je akási „verejná procesia evanjelia antikrista“, verejný obrad, kde nebude obetované žiadne obetné zviera, ale ľudské svedomie a Boží zákon v ňom. Je to medzinárodne osvedčený formát propagandy dúhovej diktatúry každému dávajúci akúsi príležitosť na comming out – verejné prezentovanie hriechu ako nie  hriechu, ale inakosti, nie ako neprávostí, ale alternatívneho životného štýlu. Tí, čo „dokázali“ vystúpiť na Gaypridoch a verejne započať proces normalizácie genderu v národe sú neskôr považovaní za akýchsi martýrov genderu, ako tých, ktorí sa obetovali za všetkých a nebáli sa výstúpiť, učiniť comming out v mene všetkých „utláčaných“, avšak, bohužiaľ pre nich, v skutočnosti utláčaných pravdou o sebe samom. Tejto pravde samozrejme genderisti neveria, preto to čo požadujú je, aby jej prestal veriť i národ, a to tak, že pozmení zákony.  V prospech ich antievanjelia o človeku. Gender teda má len jednu požiadavku: maximalizovať slobodu, podľa genderu je spoločnosť natoľko slobodná, nakoľko sa oslobodí od Božieho zákona, od pravdy evanjelia.

Preto každý slovák, veriaci či neveriaci si dnes môže vybrať či pôjde na pochod Gaypride-u. Každý slovák, veriaci či neveriaci si môže vybrať, či bude veriť genderistom a ich pohľadu na samotnú podstatu o človeku, alebo bude veriť svätému Cyrilovi a Metodovi, tisíckam svätých a evanjelistov v 2000 ročnej histórii kresťanstva. Každý má možnosť rozhodnúť sa na ktorú stranu sa pridá a ja som týmto článkom chcel túto voľbu spraviť jasnejšou. Či si veriaci a či neveriaci, vedz jednu vec: Ak ideš na Gaypride, ak verejne podporuješ gender, verejne robíš z Krista luhára.

Za Spoločenstvo svätého Jozefa,
Michal Meluch.

Zdroj: http://ssvj.webnode.sk/news/kto-ide-na-gaypride-robi-z-krista-luhara/