Menu Zavrieť

EÚ pripravila nový základný zákon. Ide o takzvanú zmluvu o Európskom stabilizačnom mechanizme (ESM), medzi členskými štátmi používajúcimi spoločnú menu euro. Do platnosti má vstúpiť po júne 2013 a má plniť úlohy doteraz plnené EFSF (European Financial Stability Facility) a EFSM (European Financial Stability Mechanism). Tento zákon rozvíril hladinu na politickej scéne aj u nás, známy ako euroval. O čo vlastne v ESM ide?

 

V prvom rade treba nahlas vysloviť pár skutočností, ktoré verejnosti a politikom pri vyčerpávajúcich úlohách mohli uniknúť. Poďme sa pozrieť na niektoré detaily tejto zmluvy.

Článok 1

Zmluvné strany zakladajú medzi sebou medzinárodnú finančnú inštitúciu, pod menom ESM.


Článok 8

1. … Základný kapitál spoločnosti bude 700 000 miliónov euro. Tento bude rozdelený na 7 miliónov akcií, každá s menovitou hodnotou 100 000 €…Tieto sa budú deliť podľa počiatočného príspevku členov.

V prípade SR ide o 5 768 000 000 €, teda SR bude mať 57 680 akcií. Otázkou je, prečo práve 700 miliárd €, kto a na základe čoho rozrátal takúto sumu?

4. … ESM členovia, sa týmto zaväzujú neodvolateľne a bezvýhradne poskytnúť ich príspevok k základnému kapitálu.

Článok 9

3. … ESM členovia sa týmto zaväzujú, neodvolateľne a bezvýhradne zaplatiť na požiadanie akúkoľvek výzvu na kapitalizáciu. Táto má byť splatená do 7 dní od obdržania tejto požiadavky.

Tu to začína byť celkom zaujímavé. 7-sto miliárd €, rozdelených na 7 miliónov akcií, splatnosť platieb do 7 dní. To už vyzerá ako šlabikár okultizmu… prečo 700, prečo 7 miliónov a prečo 7 dní?

a čo znamená neodvolateľne a bezvýhradne? Čo ak v krajine bude zvolený nový parlament, ktorý nebude chcieť realizovať tieto platby? Už to viac nejde?

Článok 10

1. … Rada guvernérov môže rozhodnúť o zmene základného kapitálu, a príslušne zmeniť článok 8 a prílohu II.

aha, takže tých 700 miliárd € je len začiatok, ESM môže bez ohraničenia meniť výšku základného kapitálu a krajiny sú neodvolateľne a bezvýhradne zaviazané splatiť svoje záväzky?

Článok 17

1. … EMS bude splnomocnená k pôžičkám na kapitálových trhoch od bánk, finančných inštitúcii, alebo iných osôb a inštitúcii na vyplnenie svojho účelu.

no jasne, ak nejaká krajina nebude môcť kapitalizovať EMS, bude potrestaná úrokmi a do tej doby si ESM požičia inde.

Článok 18

Generálny riaditeľ bude implementovať opatrnú investičnú politiku pre ESM…. ESM bude oprávnená použiť časť ziskov z investícií na pokrytie operatívných a administratívných nákladov.

tak veru, opatrnosti nikdy nie je dosť

….

Článok 20

1. …ESM založí rezervný fond…

3. …Zdroje z rezervného fondu budu investované podľa smerníc….bla bla bla

Článok 21

Straty vznikajúce z operácií EMS budú zúčtované

a) primárne z rezervného fondu

b) sekundárne z vloženého kapitálu

c) posledne, z prislúchajúcej sumy nesplateného kapitálu, vyvolaného podľa článku 9(3)

Prečo by sa medzinárodná finančná inštitúcia spravujúca základný kapitál 700 miliárd € mala dostať do straty v prvom rade? Toto je celkom zábavné EMS bude mať rezervný fond, peniaze z ktorého budú investované. Ak bude ESM vykazovať stratu, táto sa pokryje primárne z rezervného fondu? Čo ak ale investuje zle a nebude mať peniaze vo fonde?. Vtedy sa použijú peniaze z vloženého kapitálu. Ak sa však ale použijú peniaze z vloženého kapitálu, bude teda vydaná výzva na kapitalizáciu a krajiny ju musia opäť do 7 dní zaplatiť do výšky ich podielu???

Článok 27

2. … ESM má plnú právnu subjektivitu, spôsobilosť na právne úkony:

a) nadobúdať a disponovať s hnuteľným a nehnuteľným majetkom

b) uzatvárať zmluvy

c) byť účastníkom súdných konaní

z akých peňazí sa to bude realizovať? z tých čo si vyrobia? a ak nevyrobia? a ozaj, kto a z čoho bude platiť, guvernérov, riaditeľov, pracovníkov a vlastne všetkých, sídlo v Luxemburgu, poprípade druhé vysunuté v Bruseli? (ako sa spomína v zmluve)

3. … ESM, jej majetok, zdroje a aktíva užívajú imunitu pred akýmkoľvek súdným konaním… (okrem toho ak sa ESM vzdá tejto imunity)

ak sa bude vzdávať imunity tak ochotne, ako naši politici sme v bezpečíNemám ďaľšie otázky, svedok je váš.

4. … majetok, zdroje a aktíva ESM sú imúnne voči pátraniu, vymáhaniu, zhabaniu, vyvlastneniu výkonnou, súdnou, administratívnou, alebo legislatívnou cestou.

5. … archívy ESM a všetky dokumenty patriace ESM sú nedotknuteľné

6. … budovy ESM sú nedotknuteľné

8. … na vyplnenie aktivít určených v tejto zmluve je majetok, zdroje a aktíva ESM oslobodený od obmedzení, regulácií, kontrôl a moratórií akéhokoľvek druhu.

9. … ESM je oslobodená od akýchkoľvek potrieb byť autorizovaná, alebo licencovaná ako úverová inštitúcia, poskytovateľ investičných služieb, alebo iná autorizovaná, licencovaná, alebo regulovaná entita, podľa zákonov každého EMS člena.

Teda ESM môže nariadovať a vyžadovať, ale sama je nedotknuteľná, nemôže byť dokonca ani vyšetrovaná, súdená ani nič??? To už tu raz bolo, ale ani vlády, ani zákony si na ESM nesiahnu??? Husté kafé.

Článok 30

1. … v záujme EMS, predseda rady guvernérov, guvernéri, zástupcovia guvernérov, riaditelia (predstavenstvo), zástupcovia riaditeľov (predstavenstva), ako aj generálny riaditeľ a ostatní zamestnanci sú imúnni voči súdným konaniam, v súvislosti s ich oficiálnou činnosťou a užívajú nedotknuteľnosť v súvislosti s ich oficiálnou korešpodenciou a dokumentami.

Teda, nikto nemôže byť potrestaný, ESM v sebe bude koncentrovať moc nebývalých rozmerov, ale sama nebude zodpovedať za nič, ale vôbec nič. Dokumenty budú tajné? Aby to neskončilo tak, že až po riadne dlhej dobe temna budeme pristupovať k odtajneniu dokumentov, ako napríklad pri bývalej ŠtB.

Ak sa pozriete do dokumentu, k dohodám sa pristupuje v ESM vzájomnou dohodou, obyčajnou väčšinou, alebo absolútnou väčšinou, podľa typu rozhodnutia. Finta je ale v tom, že volebná sila ide podľa pomeru základného kapitálu. Teda malí hráči akými SR a napr. Slovinsko sú, sú tak povediac v mnohých prípadoch bezzubí. Ale platiť musia, neodvolateľne a bez výhrad.

Rozpočet celej EÚ bude v rukách jedinej, inštitúcie bez akejkoľvek kontroly a zodpovednosti? Je toto nová EÚ? Nová Európa? Bez suverénnej slobody a demokracie.

dokument v anglickom jazyku: http://consilium.europa.eu/media/1216793/esm%20treaty%20en.pdf

zdroj: lifenews