Menu Zavrieť

Združenie pre ochranu rodiny, Žilina
Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície, Krásno nad Kysucou
Spoločenstvo svätého Jozefa, Považská Bystrica
Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt, Bratislava

predseda vlády Slovenskej republiky
doc. JUDr. Róbert Fico, CSc.
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava

V Žiline, 10. júla 2013

Vážený pán predseda vlády,

obraciame sa na Vás ako zástupcovia občianskych združení:
Združenie pre ochranu rodiny, Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície, Spoločenstvo svätého Jozefa, Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt s nasledovnou žiadosťou.

Dňa 5.7.2013 sa vo viacerých Slovenských mestách i v metropole Slovenska, Bratislave, uskutočnili zhromaždenia na ochranu tradičnej rodiny s mottom:

Obnova rodiny – vzkriesenie národa!

Na zhromaždeniach mimo iného odznelo: „Žijeme v dobe, keď náš národ starne a vymiera. Spolu s nami vymiera už celý post kresťanský západ. Bolo by vcelku normálne, keby naši politici vzali starnutie a vymieranie nášho národa na vedomie a urobili všetko pre podporu tradičnej rodiny ako zväzku muža a ženy. Jedine plnohodnotná rodina je schopná odovzdať život ďalšej generácii.
Bohužiaľ mnohí z našich politikov podľahli módnym trendom a verejne podporujú taký spôsob sexuálneho správania, ktorý život ďalšej generácii odovzdať nemôže. Takýmto sa sluší odkázať, páni a dámy, ak vám skutočne záleží na budúcnosti nášho národa, tak podporte tradičnú rodinu, bojujte proti potratom a vráťte sa ku kresťanským koreňom Európy. Tie nám pomáhali prežiť viac ako tisíc rokov a pomôžu prekonať každú krízu. Nezhynie rod, ktorý veriť neprestane. Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane.

V článku 16 všeobecnej deklarácie ľudských práv (prijatej 10.12.1948 valným zhromaždeným OSN) sa uvádza, citujeme: „Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu zo strany spoločnosti a štátu.“

Je preto mimo všetkej pochybnosti, že čokoľvek, čo rodinu rozkladá a destabilizuje, vrátane zmeny jej definície, je porušením povinnosti štátu chrániť túto nezastupiteľnú, štát predchádzajúcu, stabilnú a slobodnú spoločnosť umožňujúcu inštitúciu.

Vážený pán predseda vlády,

Prosíme Vás preto, iniciujte a zasaďte sa za prijatie ústavného zákona na ochranu rodiny, inštitútu manželstva a výchovy detí rodičmi, kde manželstvo bude definované ako výlučný zväzok jedného muža a jednej ženy práve v tomto jubilejnom roku 1150-tého výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Vy máte tú moc i zodpovednosť.

Kiež je pre Vás povzbudením Maďarsko, ktoré sa v novej ústave platnej od 1. januára 2012 odvoláva na Boha a kresťanstvo. V článku K: „Maďarsko chráni inštitúciu manželstva ako životného spoločenstva jedného muža a jednej ženy, ktoré sa uskutočňuje dobrovoľným rozhodnutím, ako i rodinu ako základ trvania národa. Maďarsko podporuje rozhodnutie pre dieťa.“ V článku II(Sloboda a zodpovednosť): „Ľudská dôstojnosť je nedotknuteľná. Každý človek má právo na život a ľudskú dôstojnosť; životu plodu prináleží ochrana od jeho počatia.“

Príde moment, keď budeme všetci vydávať odpočet z nášho „hospodárenia“ pred Ježišom Kristom. Najstaršia právnická pamiatka Zakon sudnyj ljudem – súdny zákonník pre svetských ľudí od sv. Cyrila a Metoda začína slovami: „Pred každým právom sluší sa o Božom práve hovoriť a všetky ľudské neprávosti všade odkazujeme na veľký súd Boží.”
Svätý Cyril a Metod i za cenu straty všetkého, domoviny, kláštora na Olympe, slobody, sa stali hrdinami svojej doby a Slovenský národ je na nich právom hrdý. Kiež aj Vy ste hrdinom dnešnej doby pre Slovenský národ, kiež sa zapíšete do histórie Slovenska ako statočný, prezieravý a obetavý štátnik. K tomu Vám Trojjediný Boh na príhovor Sedembolestnej Panny Márie Patrónky Slovenska i svätých Cyrila a Metoda pomáhaj.

To Vám želajú a modlia sa za Vás i celý Slovenský národ členovia občianskych združení.

S úctou

Ing. Jozef DUPKALA v.r.
predseda Správnej rady
Združenie pre ochranu rodiny

Anton HAJNÝ v.r.
predseda Správnej rady
Občania za Kresťanské Hodnoty a Tradície

Mgr. Michal MELUCH v.r.
predseda Výkonného výboru
Spoločenstvo svätého Jozefa

Ing. Peter PROKEŠ v.r.
predseda Správnej rady
Združenie za obnovu a ochranu morálnych hodnôt

Co:

Viktor Orban, premiér Maďarsko
Vladimír Putin, prezident Rusko
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky
Konferencia biskupov Slovenska