Menu Zavrieť

Ženeva, 5. október 2012 (C-FAM) – Delegácie z európskych krajín a USA utrpeli porážku – Rada OSN pre ľudské práva (ďalej aj ako Rada) prijala rezolúciu potvrdzujúcu pozitívne prepojenie medzi tradičnými hodnotami a ľudskými právami. Európske a americké delegácie vnímajú tradičné hodnoty ako hrozby pre ženy, lesbičky, gayov, bisexuálov a transsexuálov.

Toto je od roku 2009 tretia predložená rezolúcia týkajúca sa tradičných hodnôt. Rusko úspešne pretlačilo jej prijatie napriek snahám ostatných členských štátov OSN zastaviť túto iniciatívu.

Aktuálna rezolúcia, ktorú predložilo Rusko, je výsledkom spolupráce s viac ako 60 štátmi (nie všetky sú členmi Rady). Potvrdzuje, že tradičné hodnoty, spoločné celému ľudstvu, majú pozitívnu úlohu pri podpore a ochrane ľudských práv. Stanovuje, že „lepšie porozumenie a ocenenie tradičných hodnôt zdieľaných celým ľudstvom a zakotvených v univerzálnych dokumentoch ľudských práv prispievajú k podpore a ochrane ľudských práv a základných slobôd na celom svete“.

Všeobecná deklarácia ľudských práv zdôrazňuje, „že ľudské práva sa odvodzujú od dôstojnosti a hodnoty ľudskej osoby“. Uznáva pozitívnu úlohu rodiny, komunity a vzdelávacích inštitúcií pri presadzovaní ľudských práv a vyzýva štáty „na posilnenie tejto úlohy pomocou vhodných pozitívnych opatrení“.

Keď bol koncept rezolúcie o tradičných hodnotách prvýkrát predstavený Ruskom v roku 2009, európske krajiny a USA vyjadrili svoj nesúhlas. Hlasovali proti rezolúcii a v marci minulého roku žiadali od poradného výboru Rady správu o prepojení tradičných hodnôt a ľudských práv. Po prijatí tohto opatrenia začali kontrolovať prácu poradného výboru za účelom prípravy správy, ktorá by bola v rozpore so zámerom rezolúcie.

Delegácie z Európy a Spojených štátov amerických sa opakovane sťažovali, že koncept „tradičných hodnôt“ je vágny a používa sa na ospravedlnenie násilia a diskriminácie žien, lesbičiek, gayov, bisexuálov a transsexuálov (LGBT). Keď týmto argumentom neovplyvnili dostatočný počet krajín, snažili sa zastaviť prijatie rezolúcie požiadaním Rady, aby vyčkala na správu od poradného výboru – tú istú správu, ktorú pôvodne odmietli.

Rusko rezolúciu napriek tomu predložilo s vierou, že ju podporí dostatočný počet hlasov. Podarilo sa : 25 členov hlasovalo za jej prijatie, 15 bolo proti a 7 členov sa zdržalo hlasovania.

Na základe jej prijatia vydalo ruské ministerstvo zahraničných vecí vyhlásenie: „Ruská federácia, spoločne so spojencami v názoroch, bude v Rade pre ľudské práva naďalej podporovať ideu neoddeliteľného spojenia ľudských práv a tradičných morálnych hodnôt.“

Rusko sa pri zmienke o tom, že „niektoré štáty hlasovali proti návrhu (osobitne USA a Európska únia)“, sťažovalo, že „negatívny postoj týchto krajín, ich neochota pracovať na znení rezolúcie a ich imaginárne argumenty proti jej návrhu sú poľutovaniahodné“.

Prezident Obama minulý rok nariadil všetkým federálnym agentúram, ktoré pracujú v oblasti americkej diplomacie a zahraničnej pomoci, propagovať práva LGBT. Ako informovali v The Gay Star News, podpora tradičných hodnôt je pre LGBT skupiny hlboko znepokojujúca. Obávajú sa, že sa využije na obranu tradičnej rodiny a oni nebudú môcť celosvetovo dekriminalizovať homosexualitu.

zdroj: lifenews