„Pane Bože môj, vypočuj moje modlitby a zachovaj verné ti stádo… Zachráň ho pred bezbožnou a pohanskou zlobou tých, čo sa ti rúhajú.“

Modlitba sv. Cyrila v hodine smrti i za Slovenský národ, dňa 14. februára 869 n. l. v roku 6377 od stvorenia sveta (Život sv. Konštantína – Cyrila kap. XVIII)

Kňazov a rehoľníkov

  • sv. Prokop

    SV. PROKOP DIVOTVORCA Svätý Prokop (+1053) bol pustovníkom a zakladateľom mníšskej komunity a kláštora s byzantskou, cyrilometodskou tradíciou, liturgiou a mníšskymi pravidlami. Žil z viery v Božie Slovo a pre svoj svätý život i smrť bol kanonizovaný. Vo svojom pôsobisku na Sázave (ČR) v mene Pána Ježiša uzdravoval a vyháňal démonov. Boh to na jeho príhovor koná aj dnes. Vysvetlenie obrázku: Sv. Prokop s cyrilometodským krížom [...]

  • sv. Julián Eymard

    PEKLO   JE! (myšlienky sv. Juliana Eymarda, zakladateľa rádu eucharistiánov) Najväčší svätci považovali rozjímanie o pekle za veľmi blahodarné a objavovali v ňom rôzne pohnútky k stále väčšej láske k Spasiteľovi. Láska síce vytvára svätosť, ale nezriedka je bázeň prospešná, ba priam nevyhnutná. Pravda o existencii pekla je nepochybne strašná a ťažko sa jej verí. Neveriacich a všetkých, ktorých viera nie je na tom [...]

  • sv. Ján Kapistránsky

    23. októbra SV. JÁN KAPISTRÁNSKY kňaz, rehoľník, misionár (1386 – 1456) Svätý Ján Kapistránsky patrí medzi svätcov, ktorých život bol úzko spätý s dejinami a udalosťami čias, v ktorých žili. A boli to rušné časy. Pochádzal z horského mestečka Capestrana v strednom Taliansku, kde sa narodil 24. júna 1386. Základné vzdelanie získal od domáceho učiteľa. [...]

© 2011 OKHT – Občania za kresťanské hodnoty a tradície. Všetky práva vyhradené. Vytvorené v softvéri WordPress.